top of page

Våra utvecklingsprojekt

2023

Angola

ADPP Fundraising

 

Syftet med ADPP Fundraising är att samla in medel genom försäljning av begagnade kläder för att generera intäkter till ADPP:s utvecklingsprojekt, ge begagnade kläder längre livslängd och skapa jobb. Kläderna säljs av lokala handlare över hela Angola.

 

HUMANA Sveriges donerade kläder säljs via ADPP Fundraising och blir till intäkter som går till följande projekt:

 

Polytechnic School Huambo

 

Om projektet

 

Polytechnic School Huambo är en av de åtta skolor med högstadieutbildning i kombination med yrkesämnen som ADPP i dagsläget driver i Angola.  Utbildningen är framtagen i samarbete med Angolas utbildningsdepartemente, men skolorna är inte inkluderade i statsbudgeten på grund av att landet varit i ekonomisk kris sedan 2014.

 

Skolan grundades 1991 som en internatskola för hemlösa och på andra sätt särskilt utsatta barn. Sedan 2011 inriktar sig skolan på högstadieutbildning i kombination med yrkesutbildning inom ämnesområdena miljö och information & media för ungdomar från närområdet. Skolan erbjuder även akademisk utbildning enligt den nationella läroplanen från 1: a till 9:e klass för barn och ungdomar.

 

Bakgrund

 

Ca 70 % av barn i Angola slutför lågstadieutbildning, men bara omkring 40 % går vidare till högre utbildning än så. Angola har hög arbetslöshet och det finns ett behov av att öka tillgången till utbildning för att höja den socioekonomiska utvecklingen.

 

Syfte 

 

Huvudsyftet är att öka tillgången till utbildning för att bidra till att höja bildningsnivån och den socioekonomiska utvecklingen i Angola.

Räckvidd

Skolan kommer att ha totalt 185 elever 2023

 

ADSWAC (Strengthening resilience as a means of adaptation to drought and climate change in communities in South-West Africa)

Om projektet

 

Projektet är det första i Angola som finansieras av Anpassningsfonden (Adaptation Fund). Anpassningsfonden lanserades i samband med Parisavtalet och beviljar medel för projekt som hjälper utsatta samhällen i utvecklingsländer att anpassa sig till klimatförändringar. Hittills har fonden avsatt 850 miljoner euro för över 125 anpassningsprojekt i 100 olika länder. 

 

Projektet genomförs i samarbete med Adaptation Fund, The Sahara and Sahel Observatory (OSS) och ADPP Angola. Det startades under första kvartalet av 2022 och förväntas pågå till och med 2027.

 

Bakgrund

 

Gränsen mellan södra Angola i Cuanda Cubango och norra Namibia i Kavango domineras av svårartad torka. Klimatförändringarnas effekter som ökande temperaturer och variationer i nederbörd gör att torkan i området förväntas öka.

 

Befolkningen lider konsekvenser som allvarlig osäkerhet vad gäller tillgång till vatten och livsmedel på grund av dessa förhållanden. Insatser för att bygga upp motståndskraft och anpassningsförmåga till klimatförändringarnas effekter krävs, för att situationen ska kunna förbättras.

 

Cubango Okavango River Basin (CORB)

 

Cubango-Okavango River Basin är ett gränsöverskridande flodsystem som korsar genom Angola, Botswana och Namibia. Grovt förenklat består CORB av ett nätverk av floder som utgör gränsen mellan Namibia och Angola och rinner ut i Okavangodeltat i Botswana.

 

CORB har stor internationell betydelse på grund av sin biologiska mångfald och biologiska produktivitet. Okavangodeltat utnämndes till ett världsarv av UNESCO 2014 och är ett av de viktigaste områdena för bevarande av biologisk mångfald i världen. CORB och Okavangodeltats framtid är beroende av en hållbar förvaltning av dess vattenresurser.

 

Syfte

 

Huvudsyftet med projektet är att förbättra de berörda samhällenas anpassningsförmåga och motståndskraft mot klimatförändringarnas effekter.

 

En viktig del i detta är skyddande åtgärder och hållbart förvaltande av flodsystemets vattenresurser. Samarbete över flodgränsen är avgörande i projektet, eftersom samhällen på båda sidor har liknande utmaningar och använder floden för sin försörjning vilket får konsekvenser nedströms. Mänsklig markanvändning såsom odling av grödor och boskap, utsätter i allt högre grad flodsystemet för negativa miljöpåfrestningar.

 

Räckvidd

 

Projektet kommer med drygt 60 anställda att arbeta tillsammans med 120 byar i kommunerna Cuangar, Calai, Dirico och Rivungo. Totalt 6 500 familjer, varav 4 800 i Angola är direkt involverade i projektaktiviteter och ytterligare 140 000 människor, varav 80 000 i Angola drar nytta av aktiviteterna.

Malawi

DAPP Second Hand Clothes and Shoes

 

DAPP Second Hand Clothes and Shoes syftar till att samla in medel genom försäljning av begagnade kläder och skor för att generera intäkter till DAPP Malawis utvecklingsprojekt. 

Projektet skapar arbetstillfällen både direkt och indirekt. Drygt 600 kunder försörjer sig på att sälja begagnade kläder på de lokala marknaderna i Malawi. Att många arbetstillfällen skapas på den informella marknaden är en viktig social del av projektet. Projektet ger även donationer under nödsituationer som t ex översvämningar.

 

HUMANA Sveriges donerade kläder säljs via DAPP Second Hand Clothes and Shoes och blir till intäkter som går till följande projekt:

 

DAPP Teacher Training College Dowa

 

Om projektet

 

DAPP Dowa Teacher Training College startade 2010 med 114 studenter som tog examen 2012. Sedan dess har 802 lärare utexaminerats. Skolan är en av fyra av DAPP:s lärarhögskolor i Malawi. 

 

Lärarstudenterna får gedigen lärarutbildning och verktyg i hur de kan bidra till lokal samhällsutveckling. De deltar i olika samhällsaktiviteter som bidrar till social och ekonomisk hållbarhet.

 

Bakgrund

 

Malawi och Dowadistriktet har lågt antal kvalificerade grundskolelärare på landsbygden. I snitt går det en lärare per 74 elever och ett stort antal elever hoppar dessutom av skolan. Det behövs därför fler lärare och olika insatser för att motivera barn att stanna i skolan. 

 

Syfte

 

Projektet bidrar till FN:s globala mål nr 4 – god utbildning för alla och syftar till att utbilda grundskolelärare till landsbygden i Malawi. 

 

Räckvidd

 

Skolan kommer att ha totalt 221 lärarstudenter under året. 150 av dessa är nyantagna 2023.

 

DAPP TB LON 2 projekt (DAPP TB Local Organisation Network 2 project)

 

Om projektet

 

Projektet startade 2021 och pågår till och med 2024. Projektet arbetar med att öka förmågan att upptäcka aktiva fall av tuberkulos, förbättring av diagnostik och att med särskilt fokus på barn med TBC, säkerställa att patienter följer medicinska råd och ordinationer. Vidare ingår förbättring av saminfektionshantering av TBC/HIV och att bygga upp kapaciteten hos sjukhus, kliniker, laboratorier och samhällen.

 

Metoder är hostövervaktning, kontaktutredning och systematisk screening av riskområden med utbrott av TBC.

 

Bakgrund

 

10 miljoner människor insjuknar och 1,5 miljoner dör av tuberkulos varje år. 99% av TBC-relaterade dödsfall sker i låginkomstländer. Epidemin förvärras av saminfektion och att läkemedelsresistent TBC ökar. Malawi har en saminfektionsfrekvens på 47 % och klassificeras av WHO som ett land med hög saminfektionsbelastning. Insatser mot spridning av TBC måste skalas upp för att målen för FN:s högnivåmöte (UNHLM) och Malawis nationella tuberkulosprogram ska kunna nås. Detta särskilt på grund av att covid19 medfört att färre fall av smittade har kunnat identifieras.

 

Syfte

 

Syftet är att begränsa spridningen av tuberkulos genom att öka förmågan att identifiera aktiva fall samt att förbättra kapaciteten och kvaliteten på diagnosticering. 

 

Räckvidd 

 

Projektets mål är att screena minst 124 658 personer, hänvisa 12 466 personer för testning och identifiera 1 133 nya fall av tuberkulos.

 

DAPP TC in Barracks project

 

Om projektet

 

Projektet är en del av ett annat projekt vid namn Unlocking the Social Capital of Military & Faith Communities (USMF) som också drivs av DAPP i samarbete med organisationerna MANERELA+ and ELDS och implementeras i distrikten Mangochi och Zomba.

 

Projektet går ut på att förebygga spridning av HIV genom att öka förutsättningarna för försvaret och den sociala infrastrukturen i omkringliggande samhälle att genomföra samhällsmobilisering. Att minska den fortsatta spridningen av HIV bland anställda inom försvaret, deras partners och människor i omgivningen är till stor del beroende av beteendeförändringar och hållbara samhälleliga åtgärder. 

 

Projektet sker i samarbete med försvarsstyrkor och fältpräster och går b la ut på att förmedla HIV-förebyggande information. Religiösa ledare utbildas i SAVE och SASA-metoderna för att de genom sin ställning i samhället ska kunna bidra till förebyggande av spridning.

 

SAVE och SASA metoderna

 

Två metoder som projektet använder sig av är SAVE och SASA. Den förstnämnda används för att engagera trosbaserade samhällen i HIV/AIDS-frågor. Förenklat förklarat genom att dels främja säkra metoder, dels motivera individers vilja att ta del av HIV-tjänster som frivilliga tester och rådgivning. Den andra arbetar med hur man genom förståelse för ojämlika maktförhållanden och dess effekter kan förebygga HIV/AIDS och att ge organisationer kompetens och verktyg för att åstadkomma detta.

 

Bakgrund

 

Malawi är ett av de länder med högst antal Hivpositiva i världen och många människor är hivpositiva utan att veta om det. Många Hivsmittade som är medvetna om sin status fullföljer dessutom inte ordinerad antiretroviral behandling. Animism (folktro) är utbredd bland befolkningen i Malawi och detta tillsammans med patriarkala strukturer leder till stigma och riskfyllda beteendemönster som får konsekvenser för invånarnas hälsa. 

 

Malawi har drygt 19 miljoner invånare och antalet invånare över 15 år som lever med HIV är ca 8% varav 62 % är kvinnor. 14 % av Malawis försvarsanställda beräknas vara hivpositiva. 

 

Syfte

 

Projektets syfte är förebygga spridning av HIV bland försvarsanställda, omgivande samhälle och särskilt utsatta. Att förbättra befintlig behandling, vård - och stödtjänster samt den uppföljning och utvärdering som i dagsläget görs av befintliga vård - och stödtjänster inom försvaret.

Zimbabwe

 

Ponesai Vanhu Technical College

 

Om projektet

 

Ponesai Vanhu Technical College är en yrkeshögskola och ett permanent projekt. Här ges yrkesutbildning som är anpassad efter den lokala arbetsmarknaden till unga människor oavsett tidigare utbildningsnivå. Tvåårig utbildning ges inom de fyra huvudinriktningarna ekonomi, fordonsteknik, murare och turism. Utöver det finns kortare kurser på åtta månader inom konfektyr/bageri, bygg, bilunderhåll, elektronikunderhåll, data, kosmetologi och snickeri.

 

Eleverna är involverade i skolans drift och underhåll och i utbildningen ingår att skolan odlar egna grödor, föder upp djur och b la använder sig av solenergi för att kunna vara självförsörjande. 

 

Bakgrund

 

Befrielsekriget i Zimbabwe resulterade i många utsatta ungdomar och projektet etablerades 1981 kort efter att Zimbabwe blev självständigt. Ungdomsarbetslöshet är ett nyckelproblem i Zimbabwe. Detta har b la sin förklaring i ekonomiska och sociala begränsningar samt att befintliga yrkesutbildningar/skolor har föråldrad infrastruktur, verktyg och maskiner. Detta leder till en obalans mellan ungdomars kompetens och vad som behövs på arbetsmarknaden.

 

Syfte

 

Syftet är att genom utbildning öka ungas möjligheter till självförsörjning och att bidra till den socioekonomiska utvecklingen i Zimbabwe. 

 

Räckvidd

 

Skolan kommer under året fortsätta att erbjuda marknadsanpassad yrkesutbildning och stödja entreprenörskap för totalt 141 elever varav 110 nyantagna.

 

Building smallholder farmers resilience through climate smart practices and technologies (Farmers Clubs Mutasa)

Om projektet

 

Projektkonceptet Farmers Clubs drivs i 14 länder och engagerar 85 000 småbrukare. Det går ut på att organisera och utbilda bönder i hållbar produktion, jordbruksmetoder och effektivare tekniker, men även i företagande och entreprenörskap. Något förenklat handlar det om att omskola småbrukare i att anpassa arbetssätt efter de lokala förutsättningarna och bygga upp motståndskraft mot effekter av klimatförändringar. 

 

Projektet pågår mellan september 2021 och augusti 2023 och omfattar 750 småbrukare i Mutasadistriktet som är organiserade i tre Farmers Clubs. De 750 deltagarna utbildas via projektet i klimatsmarta jordbruksmetoder som till exempel att dra nytta av och anpassa jordbruket till att det i distriktet finns bra tillgång till vattenflöden och att skapa symbios mellan vattenflöden, odling och djurhållning, men även i entreprenörskap. Sedan delar deltagarna med sig av sina kunskaper i sina klubbar och respektive hushåll.

 

Bakgrund

 

Över 60 % av Zimbabwes befolkning är jordbrukare med begränsade försörjningsmöjligheter.Klimatförändringarnas effekter blir allt svårare i Zimbabwe. 

 

Även försörjningen i Mutasa domineras av småskaligt jordbruk. I distriktet praktiseras blandade former av jordbruk som är kraftigt snedvridna mot växt- och fruktodling och har negativa miljökonsekvenser. Därför arbetar projektet med diversifiering och att uppmuntra marknadsanpassad produktion av frukt och grödor med miljövänliga metoder för att minska koldioxidutsläpp. 

 

Distriktet har under kort tid drabbats hårt av cyklonerna Idai och Chalene vilket har haft svåra konsekvenser för grödor, boskap och miljö. Detta tillsammans med ökad population av människor och boskap hotar biologisk mångfald och tillgången till föda. Odling av frukt och grönsaker är säsongsbetonad vilket betyder att det antingen är mycket eller brist. Utöver det så är det brant terräng i området vilket begränsar möjligheterna för åkrar och boskap.

 

Syfte

 

Syftet är att förbättra motståndskraften mot klimatförändringar och att på lång sikt öka både livsmedelsäkerhet och försörjningsmöjligheter.

 

Räckvidd 

 

Projektets mål är att i slutet av 2023 ha utbildat minst 750 småbrukare i ekonomi och entreprenörskap. 

 

Knyta tre värdekedjeaktörer för samarbete med projektets småbrukare.

 

Främja diversifierad försörjning som uppfödning av fjäderfä, kaniner, fiskodling och biodling. För detta ändamål kommer totalt 450 av småbrukarna genomgå utbildningar i småboskapsuppfödning för att komplettera deras odling av grödor och frukt. 

 

Hope Bindura

 

Om projektet

 

Hope Bindura går ut på att bekämpa spridning av HIV/AIDS och relaterade sjukdomar. Sedan projektet startades 1998 har arbetet b la gått ut på hivtestning, screening för cancer, tuberkulos och malaria samt behandling. 

 

Projektet arbetar med tre fokusområden; Hälsovård, Uppsökande arbete och Opinionsbildning. Syftet är att nå ut till och engagera lokalbefolkningen i alla åldersgrupper med information som tar död på myter och missuppfattningar om HIV/AIDS och andra hälsoproblem. Målet är att årligen nå ut till 32 000 personer med information och utbildning som främjar beteendeförändringar och skapar efterfrågan av hälsovård.

 

Projektet drivs i linje med UNAIDS-målet 95–95–95. Dvs att senast år 2030 ska:

 

  • 95 % av alla människor i världen som lever med HIV vara medvetna om sin hivstatus.

  • 95 % av alla de som vet om att de är hivpositiva ska få tillgång till behandling. 

  • 95 % av alla som går på behandling ska vara under bättring.

 

Bakgrund

 

Zimbabwe har hög utbredning av HIV med omkring 1,3 miljoner vuxna som bär på viruset. Statistik visar att en tredjedel av alla nya infektioner drabbar barn och unga mellan 12 och 24 år och flickor löper två gånger så hög risk att bli smittade som pojkar.

 

Frågor om hälsa i Binduradistriktet påverkas av faktorer som arbetslöshet, ekonomiska mönster, religiös övertygelse och sedvänjor. I Bindura är sexhandel och barnäktenskap vanligt. Kulturella, religiösa och patriarkala sedvänjor medför en skepticism mot konventionell medicin och hälsoinstitutioner, oavsett om det handlar om familjeplanering, vaccination eller behandling av sjukdomar.

 

Syfte

 

Syftet är att förebygga spridning av HIV/AIDS och sjukdomar som tuberkulos och cancer som är relaterade till HIV. Att ge stöd till drabbade både vad gäller den enskilda individen som samhällen samt att bygga upp kapaciteten när det gäller behandling, vård och förebyggande åtgärder.

 

Räckvidd

 

Under 2023 kommer 32 000 människor att nås med information om HIV. 25 000 mobiliseras för testning och rådgivning. 25 000 kondomer kommer att distribueras. 272 stödgrupper för följsamhet av antiretroviral behandling kommer att etableras.

ADPP Fundraising
Angola 2022
Poltytechnic School Huambo
Hope Bindura Zimbawe 2022
Dapp Teacher Malawi 2022
Dapp Lon Malawi 2022
bottom of page