top of page

Donationer 

2023

Angola

101,6 ton kläder donerades till ADPP Fundraising

 

ADPP Fundraising samlar in medel in genom försäljning av begagnade kläder. Detta genererar intäkter till ADPP Angolas

utvecklingsprojekt, skapar arbetstillfällen och miljönytta i och med att kläder blir återanvända. Kläderna säljs av lokala handlare över hela Angola. HUMANA Sveriges kläddonationer säljs lokalt via ADPP Fundraising och intäkterna från försäljningen går till följande projekt:

 

Polytechnic School Huambo och Polytechnic School Caxito

 

ADPP Angola driver i dagsläget åtta skolor med högstadieutbildning i kombination med yrkesämnen i Angola. Utbildningen är framtagen i samarbete med Angolas utbildningsdepartemente, men skolorna är inte inkluderade i statsbudgeten på grund av att landet varit i ekonomisk kris sedan 2014.

Bakgrund

 

Ca 70 % av barn i Angola slutför lågstadieutbildning, men bara omkring 40 % går vidare till högre utbildning än så. Angola har hög arbetslöshet och det finns ett behov av att öka tillgången till utbildning för att höja den socioekonomiska utvecklingen.

 

Syfte 

 

Huvudsyftet är att öka tillgången till utbildning för att bidra till att höja bildningsnivån och den socioekonomiska utvecklingen i Angola.

 

 

ADSWAC (Strengthening resilience as a means of adaptation to drought and climate change in communities in South-West Africa)

Projektet är det första i Angola som finansieras av Anpassningsfonden (Adaptation Fund). Anpassningsfonden lanserades i samband med Parisavtalet och beviljar medel för projekt som hjälper utsatta samhällen i utvecklingsländer att anpassa sig till klimatförändringar. Hittills har fonden avsatt 850 miljoner euro för över 125 anpassningsprojekt i 100 olika länder. 

 

Projektet genomförs i samarbete med Adaptation Fund, The Sahara and Sahel Observatory (OSS) och ADPP Angola. Det startades under första kvartalet av 2022 och förväntas pågå till och med 2027.

 

Bakgrund

 

Gränsen mellan södra Angola i Cuanda Cubango och norra Namibia i Kavango domineras av svårartad torka. Klimatförändringarnas effekter som ökande temperaturer och variationer i nederbörd gör att torkan i området förväntas öka. Befolkningen lider konsekvenser som allvarlig osäkerhet vad gäller tillgång till vatten och livsmedel på grund av dessa förhållanden. Insatser för att bygga upp motståndskraft och anpassningsförmåga till klimatförändringarnas effekter krävs, för att situationen ska kunna förbättras.

 

Cubango-Okavango River Basin (CORB) är ett gränsöverskridande flodsystem som korsar genom Angola, Botswana och Namibia. Grovt förenklat består CORB av ett nätverk av floder som utgör gränsen mellan Namibia och Angola och rinner ut i Okavangodeltat i Botswana. CORB har stor internationell betydelse på grund av sin biologiska mångfald och biologiska produktivitet. Okavangodeltat utnämndes till ett världsarv av UNESCO 2014 och är ett av de viktigaste områdena för bevarande av biologisk mångfald i världen. CORB och Okavangodeltats framtid är beroende av en hållbar förvaltning av dess vattenresurser.

 

Syfte

 

Huvudsyftet med projektet är att förbättra de berörda samhällenas anpassningsförmåga och motståndskraft mot klimatförändringarnas effekter. En viktig del i detta är skyddande åtgärder och hållbart förvaltande av flodsystemets vattenresurser. Samarbete över flodgränsen är avgörande i projektet, eftersom samhällen på båda sidor har liknande utmaningar och använder floden för sin försörjning vilket får konsekvenser nedströms. Mänsklig markanvändning såsom odling av grödor och boskap, utsätter i allt högre grad flodsystemet för negativa miljöpåfrestningar.

 

Projektet har drygt 60 anställda och arbetar tillsammans med 120 byar i kommunerna Cuangar, Calai, Dirico och Rivungo. Totalt 6 500 familjer, varav 4 800 i Angola är direkt involverade i projektet. Ytterligare 140 000 människor, varav 80 000 i Angola nås av insatserna.

Malawi

143 ton kläder donerades till DAPP Second Hand Clothes and Shoes

DAPP Second Hand Clothes and Shoes samlar medel in genom försäljning av begagnade kläder. Detta genererar intäkter till utvecklingsprojekt som drivs av DAPP Malawi, skapar arbetstillfällen och miljönytta i och med att kläder blir återanvända. Drygt 600 kunder försörjer sig på att sälja begagnade kläder på de lokala marknaderna i Malawi. Att många arbetstillfällen skapas på den informella marknaden är en viktig social del av projektet. HUMANA Sveriges kläddonationer säljs lokalt via DAPP Second Hand Clothes and Shoes och intäkterna från försäljningen går till följande projekt:

Macadamia Value Chain Enhancement Project

Projektet har pågått sedan 2016. Det omfattar 3000 bönder som via DAPP Malawi har organiserats i kooperativ och utbildats i produktion av macadamianötter. Projektdeltagarna får via projektet även tillgång till planteringsmaterial, rättvisa marknadspriser och plantor. 

Bakgrund

Klimatförändringar har stor påverkan på jordbruk och matproduktion. Därför behövs insatser som ökar motståndskraften mot klimatförändringar och anpassningen till de förutsättningar som de medför. Dessa insatser går ut på att förbättra befintliga jordbruksmetoder, öka försörjningsmöjligheter och säkra tillgången till livsmedel. 

Syfte

Malawi är en stor producent av macadamianötter men småbrukare står för endast 1% av produktionen. Projektet syftar till att öka deras medverkan i produktionen och möjligheterna till självförsörjning. 

Sedan 2016 har ca 300 000 macadamiaträd planterats och under 2021 kunde de första skördarna påbörjas. Under 2022 skördades och såldes drygt 8,5 ton macadamianötter.

DAPP Teacher Training College Dowa

DAPP Dowa Teacher Training College startade 2010 med 114 lärarstudenter. Sedan dess har 802 lärare utexaminerats. Skolan är en av fyra av DAPP:s lärarhögskolor i Malawi. Lärarstudenterna får gedigen lärarutbildning och verktyg i hur de kan bidra till lokal samhällsutveckling. De deltar i olika samhällsaktiviteter som bidrar till social och ekonomisk hållbarhet.

 

Bakgrund

 

Malawi och Dowadistriktet har lågt antal kvalificerade grundskolelärare på landsbygden. I snitt går det en lärare per 74 elever och ett stort antal elever hoppar dessutom av skolan. Det behövs därför fler lärare och olika insatser för att motivera barn att stanna i skolan. 

 

Syfte

 

Projektet bidrar till FN:s globala mål nr 4 – god utbildning för alla och syftar till att utbilda grundskolelärare för arbete på Malawis landsbygd.

 

DAPP TB LON 2 projekt (DAPP TB Local Organisation Network 2 project)

 

Projektet förväntas pågå mellan 2021 och 2024 och arbetar med att upptäcka aktiva fall av tuberkulos, förbättra diagnostik och att med särskilt fokus på barn med TBC, säkerställa att patienter följer medicinska råd och ordinationer. Vidare ingår förbättring av saminfektionshantering av TBC/HIV, kapacitetsuppbyggnad hos sjukvårdsinrättningar samt samhällsmobilisering. Metoder är bl. a. hostövervaktning, kontaktutredning och systematisk screening av riskområden med utbrott av TBC.

 

Bakgrund

 

10 miljoner människor insjuknar och 1,5 miljoner dör av tuberkulos varje år. 99% av TBC-relaterade dödsfall sker i låginkomstländer. Epidemin förvärras av saminfektion och att läkemedelsresistent TBC ökar.

Syfte

 

Syftet är att begränsa spridningen av tuberkulos genom att öka förmågan att identifiera aktiva fall och förbättra kapaciteten och kvaliteten på diagnosticering. 

 

DAPP TC in Barracks project

 

Projektet är en del av ett annat projekt vid namn Unlocking the Social Capital of Military & Faith Communities (USMF) som implementeras i distrikten Mangochi och Zomba och drivs av DAPP i samarbete med organisationerna MANERELA+ och ELDS 

 

Projektet går ut på att förebygga spridning av HIV. Detta genom att öka förutsättningarna för försvaret och omkringliggande samhälle att genomföra samhällsmobilisering. Att minska fortsatt spridning av HIV är till stor del beroende av beteendeförändringar och hållbara samhälleliga åtgärder. 

 

Projektåtgärderna sker i samarbete med försvarsstyrkor och fältpräster och går bl. a. ut på att förmedla HIV-förebyggande information. Två metoder som är centrala i projektet är SAVE och SASA. Dessa används i trosbaserade samhällen för att skapa engagemang i HIV/AIDS-frågor. SAVE går ut på att främja säkra metoder och att skapa motivation att ta del av HIV-tjänster som t ex frivilliga tester och rådgivning. SASA arbetar med hur en ökad förståelse för ojämlika maktförhållanden och dess effekter kan förebygga HIV/AIDS.

 

Bakgrund

 

Malawi är ett av de länder med högst antal hivpositiva i världen och många människor är hivpositiva utan att känna till sin hivstatus. Det är vanligt att hivsmittade som är medvetna om sin status inte fullföljer ordinerad antiretroviral behandling. Malawi har drygt 19 miljoner invånare och antalet invånare över 15 år som lever med HIV är ca 8% varav 62 % är kvinnor. 14 % av Malawis försvarsanställda beräknas vara hivpositiva. 

Animism (folktro) är utbredd bland befolkningen i Malawi. Detta leder tillsammans med patriarkala strukturer till stigma och riskfyllda beteendemönster som får negativa hälsokonsekvenser.

 

Syfte

 

Projektets syfte är förebygga spridning av HIV bland försvarsanställda, omgivande samhälle och särskilt utsatta grupper. Det syftar även till att förbättra befintlig vård och behandling.

Zimbabwe

98 000 kr har donerats av Volvoanställdas utvecklingshjälp till DAPP Zimbabwe, och projektet Living in the Light: Provide modern energy access to children and staff at Ponesai Vanhu Children’s Home in Zimbabwe. 

 

Donationen har gått via HUMANA Sverige. 94 000 kr har använts till inköp och installation av solpaneler för att säkra elförsörjningen till Ponesai Vanhu Childrens Home. 4 000 kr har använts till administrativa kostnader i Sverige.

 

Bakgrund

 

Ponesai Vanhu Children’s Home är till för barn som av olika anledningar saknar hem och socialt skyddsnät. Barnhemmet har varit under stark påverkan av den kroniska brist på elförsörjning som präglar Zimbabwe.

Syfte

Ponesai Vanhu Children’s Home syftar till att ge barn en stabil hemmiljö, ett socialt sammanhang samt att utrusta dem med färdigheter för självhushållning och utbildning.

Portugal

8 ton kläder donerades till Mutuus. 

Mutuus är ideell miljöorganisation vars uppdrag är att uppmuntra socialt ansvarstagande genom miljö- och utbildningsprojekt i syfte att bidra till en mer hållbar värld. Verksamheten finansieras av försäljning av begagnade kläder och är beroende av donationer från lokalsamhället och andra ideella organisationer.

 

Bakgrund

 

Portugal är utsatt för naturkatastrofer och ett land som riskerar att kraftigt påverkas av klimatförändringar. Detta på grund av det geografiska läget men också på grund av sitt politiska tillstånd. Behovet av att öka kunskapen om miljöfrågor bland invånarna är stort.

 

Syfte

 

Syftet är att åstadkomma samhällsförändring och bygga upp motståndskraft mot klimatförändringar.

HUMANA Collected 

 

81 000 kr donerades fördelat mellan följande 11 organisationer enligt följande:

Egalia Ungdom 150 kr

Kvinna till Kvinna 7 500 kr

Regnbågsfonden 450 kr

Suicide Zero 300 kr

Läkarmissionen mot könsstympning 300 kr

Afrikagrupperna 6 150 kr

Amnesty International 10 800 kr

Barncancerfonden 12 300 kr

Cancerfonden 15 300 kr

Maskrosbarn 24 900 kr

Riksförbundet Noaks Ark 2 850 kr

 

Under namnet HUMANA Collected tar HUMANA Second Hand fram samarbeten tillsammans med olika kreatörer. Kreatörernas verk reproduceras och säljs av HUMANA Second Hand. Alla intäkter går oavkortat till välgörenhetsorganisationer som väljs ut av kreatörerna.

Donationer från tidigare år hittar du här.

 

Läs om de utvecklingsprojekt som är aktuella för stöd under 2024 här.

 

ADPP Fundraising
Angola 2022
Poltytechnic School Huambo
Hope Bindura Zimbawe 2022
bottom of page