top of page

Donationer och 
utvecklingsprojekt

2022

Zimbabwe

HUMANA Sverige donerade under året 2 500 000 kr fördelat mellan följande fem utvecklingsprojekt i Zimbabwe

 

Frontline Institute

Om projektet

Frontline Institute är ett permanent projekt som går ut på att utbilda aktivister till att vara drivande i HUMANA People to Peoples utvecklingsarbete. 

 

Bakgrund

 

Det behövs fler drivna personer som vill arbeta för mänskliga rättigheter och som kan bidra med kunskap och engagemang. Personal till HUMANA People to Peoples utvecklingsprojekt rekryteras från befolkningen där projekten drivs, eftersom de har en särskild förståelse för de lokala förutsättningarna. Särskilt engagerade personer bland personalen utbildas i sin tur vid Frontline Institute. Eleverna kommer från och verkar i södra, centrala och västra Afrika, Asien och Latinamerika.

Syfte

 

Målet med projektet är att ge eleverna kunskaper och verktyg för att kunna bidra till förändring, bana väg för fler projekt och utvecklingsområden.

Räckvidd

 

255 elever utbildades vid Frontline Institute under 2022.

Building smallholder farmers resilience through climate smart practices and technologies (Farmers Clubs Mutasa)

Om projektet

Projektet startade 2017 i distriktet Mutasa och pågår till och med 2023. 

Farmers Clubs är ett projektkoncept som går ut på att organisera och utbilda småbrukare i hållbar produktion, jordbruksmetoder och effektivare tekniker, men även i företagande och entreprenörskap. Syftet är att förbättra motståndskraften mot klimatförändringar och att på lång sikt öka livsmedelsäkerheten. Konceptet drivs i 14 länder och engagerar 85 000 småbrukare. 

Bakgrund

Klimatförändringarnas effekter blir allt svårare i Zimbabwe. Distriktet Mutasa har under kort tid drabbats hårt av cyklonerna Idai och Chalene vilket har haft svåra konsekvenser för grödor, boskap och miljö. Detta tillsammans med ökad population av människor och boskap hotar biologisk mångfald och tillgången till föda. Odling av frukt och grönsaker är säsongsbetonad vilket betyder att det antingen är mycket eller brist. Utöver det så är det brant terräng i området vilket begränsar möjligheterna för åkrar och boskap.

Syfte

Syftet är att öka livsmedelssäkerheten och motståndskraften mot klimatförändringar genom att lära ut hur jordbruket kan anpassas efter de förutsättningar som är specifika för distriktet Mutasa.

Något förenklat handlar det om att omskola småbrukare i att anpassa sättet att arbeta efter de lokala förutsättningarna. I Mutasa innebär det till exempel att projektdeltagarna utbildas i att dra nytta av och anpassa jordbruket till områdets goda tillgång till vattenflöden och att skapa symbios mellan vattenflöden, odling och djurhållning

Räckvidd

 

750 småbrukare har fått utbildning via projektet under 2022.

Hope Bindura

Om projektet

Hope är ett permanent projekt som tablerades 1998 som ett svar på AIDS-epidemin i Zimbabwe. Det har tre fokusområden: Hälsovård, uppsökande arbete och opionionsbildning.

 

Bakgrund

 

Zimbabwe har hög utbredning av HIV; 1,4 miljoner människor bär på viruset. Samhället i Binduradistriktet påverkas av olika faktorer som leder till riskfyllda beteendemönster. Religiösa övertygelser och seder har stort inflytande. Patriarkala strukturer gör att sexhandel och barnäktenskap är vanligt. Det finns en skeptisk inställning till konventionell medicin.

 

Syfte

 

Syftet är att bidra till beteendeförändringar, bekämpa spridning av sjukdomar och skapa efterfrågan på hälsovård.

 

Räckvidd

 

Projektet har under 2022 är att nått 32 000 människor med information genom uppsökande arbete, samlat 25 000 människor för testning och rådgivning, etablerat 272 stödgrupper för behandlingsföljsamhet och delat ut 162 000 kondomer via 150 outlets. 

Ponesai Vanhu Technical College

Om projektet

Ponesai Vanhu Technical College är en yrkeshögskola och ett permanent projekt som etablerades 1981, kort efter att 
Zimbabwe blev självständigt. 
Här kan studenter gå yrkesutbildningar som är anpassade efter den lokala arbetsmarknaden. Tvåårig utbildning ges inom de fyra huvudinriktningarna ekonomi, fordonsteknik, murare och turism. Utöver det finns kortare kurser på åtta månader inom konfektyr/bageri, bygg, bilunderhåll, elektronikunderhåll, data, kosmetologi och snickeri.

 

Bakgrund

Befrielsekriget resulterade i många utsatta ungdomar och Ungdomsarbetslöshet är ett nyckelproblem i Zimbabwe. Detta har

b la sin förklaring i ekonomiska och sociala begränsningar samt att befintliga yrkesutbildningar/skolor har föråldrad infrastruktur, verktyg och maskiner. Detta leder till en obalans mellan ungdomars kompetens och vad som behövs på arbetsmarknaden.

 

Syfte

 

Syftet är att genom utbildning öka möjligheterna till självförsörjning och att bidra till den socioekonomiska utvecklingen i landet/SADC-regionen. Ett mål är ökad antagning av ungdomar med funktionsvariation, särskilt utsatta och unga kvinnor. Skolan bedriver uppsökande verksamhet med information om kompetensutveckling, hälsa och klimatförändringar.

 

Räckvidd

 

Under 2022 har skolan bedrivit yrkesutbildning för 180 elever. 

 

Child Aid Ponesai Vanhu

Om projektet

 

Child Aid Ponesai Vanhu är ett ettårigt projekt som pågått från januari till och med december 2022. Projektets fokus är 1 000 familjer i områden i Shamva-distriktet med förbättringsbehov när det gäller utbildning, hälsa och livsmedelssäkerhet. Projektets aktiviteter centreras kring de fyra fokusområdena ekonomiförbättring, hälsa/hygien, Livsmedelssäkerhet och miljö.

Child Aid är ett projektkoncept som går ut på att stötta barn, föräldrar och omkringliggande samhälle i att arbeta tillsammans för samhällsutveckling och förbättrade levnadsvillkor. Village Action 

Group kallas vad som fungerar som en grundläggande organisationsstruktur inom Child Aid. Via den skapas ett organiserat forum för planering av gemensamma uppgifter, kunskapsdelning och kollektiva lösningar för gemensamma utmaningar m.m

 

Bakgrund

 

Shamva är ett distrikt som på grund av det avlägsna och lantliga läget ofta har låg prioritet när det gäller myndigheter och samhällsfunktioner. De flesta familjer som bor där lever i fattigdom och är sårbara för klimatförändringar och ekonomiska chocker. Därtill har covid-19 urholkat försörjning, hushållstillgångar och inkomstkällor vilket gör att familjer inte kan tillgodose grundläggande behov för sina barn. Barnäktenskap och tonårsgraviditeter ökar, liksom spridningen av hiv/aids. Distriktet kännetecknas av en djupt rotad ojämlikhet som upprätthålls av normer och religiösa övertygelser. Detta leder till stigmatisering och diskriminering av föräldralösa och på andra sätt utsatta barn. Situationen förvärras av en allmän brist på information om barns rättigheter och andra utvecklingsfrågor. 

Syfte

Projektets syfte är att stärka samhället för att skapa bättre möjligheter för barn och skapa bättre levnadsvillkor.

Räckvidd

De 1000 familjerna i Shamva-distriktet har under året organiserats med hjälp av 40 Village Action Groups och 40 Village Action Groups-samordnare har utbildats i Child Aid-konceptet.

 

Ekonomiförbättring

 

Familjerna engageras i aktiviteter som förbättrar deras inkomstflöde. 160 familjer utbildas i ISAL. 16 ISAL-grupper etableras med minst 10 medlemmar per grupp. 160 familjer utbildas i hur inkomst kan genereras. 150 inkomstgenererande projekt på familj och gruppnivå etableras. Fyra utbildande kampanjer om finansiella kunskaper ska genomföras.

 

ISAL (Internal Savings and Lending Schemes) är ett internt spar - och utlåningssystem som innebär att en grupp människor har en ömsesidig överenskommelse om att regelbundet bidra med en summa pengar till en gruppfond, för att fonden ska växa. Medlemmar inom gruppen kan begära att låna från fonden för att investera i inkomstgenererande verksamhet och betalar sedan tillbaka lånet inom överenskommen tid, med låg ränta. ISAL gör det möjligt för medlemmar i gruppen att utveckla entreprenörskap. Det är ett fördelaktigt utvecklingssystem eftersom de inblandade har full kontroll över sin grupp och själva är ansvariga för att besluta om hur gruppen ska konstitueras. En ISAL fungerar som ett säkert, prisvärt och pålitligt sätt att öka inkomst och är särskilt användbart för personer med låg inkomst och som kanske saknar den dokumentation som krävs för att få låna från en bank. Det som krävs för att en ISAL ska bli framgångsrik är deltagande av gruppens medlemmar.

 

Hälsa och hygien

 

Informationslektioner om HIV, Covid-19, TB och malaria genomförs. Uppgradering och etablering av minst 200 diskställ, 400 kranar för handtvätt och 200 sopgropar vid hushåll där de behövs. I slutändan kommer alla hushåll som deltar i projektet att ha minst en av de tre hälsoförbättrande anläggningarna. 100 ungdomar utbildas till hälso- och hygieninformatörer och bedriver sedan uppsökande arbete. Village Action Groups organiserar hushållsstädning för att avlägsna malariahäckningsplatser runt familjers hem.

 

Livsmedelssäkerhet

 

Etablering av 10 gruppträdgårdar i områden nära vattenkällor. 200 hushållsträdgårdar för grönsaker kommer att anläggas. 200 familjer utbildas i kommersiellt jordbruk och hur de kan skapa inkomster genom säsongsbetonad produktion. Utbildande demonstrationer där familjerna får en plattform för att lära och dela metoder för matlagning och konservering. Familjer uppmuntras att odla minst 3 torkresistenta grödor. Fyra utbildningskampanjer om hälsosam kost och diversifiering av grödor kommer att genomföras under året.

 

Miljö

 

Village Action Group-samordnarna kommer i samarbete med projektledare och Environmental Management Agency (EMA) att genomföra 80 lektioner om åtgärder som kan vidtas mot klimatförändringar. Detta innebär etablering av omkring 10 plantskolor. Två trädplanteringskampanjer genomförs och med det plantering av minst 1 200 träd. 

Angola

HUMANA Sverige donerade under 2022 drygt 127 ton kläder och skor till ADPP Fundraising.

 

Syftet med ADPP Fundraising är att samla in medel genom försäljning av begagnade kläder för att generera intäkter till ADPP:s utvecklingsprojekt, ge begagnade kläder längre livslängd och skapa jobb. Kläderna säljs av lokala handlare över hela Angola.

 

HUMANA Sveriges donerade kläder har sålts via ADPP Fundraising och blivit till intäkter som gått till följande projekt:

Polytechnic school Huambo

Om projektet

HUMANA People to People driver i dagsläget åtta skolor i Angola med högstadieutbildning i kombination med yrkesämnen. Utbildningen är framtagen i samarbete med utbildningsdepartementet i Angola, men skolorna är inte inkluderade i statsbudgeten på grund av att landet varit i ekonomisk kris sedan 2014. Driftskostnader finansieras därför till stor del av HUMANA People to People och andra samarbetspartners. HUMANA People to People har skrivit avtal med utbildningsdepartementet om att starta totalt 36 skolor i Angola. När skolorna är etablerade kommer de att ha en årlig kapacitet för sammanlagt 11 130 elever.

 

En av de befintliga skolorna är Polytechnic school Huambo som grundades 1991 som en internatskola för hemlösa och på andra sätt särskilt utsatta barn. Sedan 2011 är skolans inriktning treårig akademisk utbildning i kombination med yrkesämnen anpassade efter den lokala arbetsmarknaden för ungdomar från närområdet. Här studerar elever till yrken inom miljö och information & media.

Bakgrund

 

Ca 70 % av barn i Angola slutför lågstadieutbildning, men bara omkring 40 % går vidare till högre utbildning än så. Angola har hög arbetslöshet och det finns ett behov av att öka tillgången till utbildning för att höja den socioekonomiska utvecklingen.

Syfte

Syftet är att öka tillgången till utbildning för att bidra till att höja bildningsnivån och den socioekonomiska utvecklingen i Angola. 

 

Räckvidd

 

194 elever utbildades på Polytechnic school Huambo under 2022 varav 20 tog examen.

Polytechnic School Luanda

Om projektet

 

Skolan grundades 1991, initialt som grundskola för föräldralösa barn och gatubarn. Sedan 2011 är skolan precis som Polytechnic School Huambo inriktad på akademisk utbildning i kombination med yrkesutbildning anpassad efter den lokala arbetsmarknaden. Här studerar elever till yrken inom miljö och hälsa.

Bakgrund

 

Ca 70 % av barn i Angola slutför lågstadieutbildning, men bara omkring 40 % går vidare till högre utbildning än så. Angola har hög arbetslöshet och det finns ett behov av att öka tillgången till utbildning för att höja den socioekonomiska utvecklingen.

Syfte

Syftet är att öka tillgången till utbildning för att bidra till att höja bildningsnivån och den socioekonomiska utvecklingen i Angola. 

 

Räckvidd

225 elever utbildades på Polytechnic school Luanda under 2022 varav 40 tog examen. 

Malawi

HUMANA Sverige donerade under 2022 drygt 119 ton kläder och skor till DAPP Second Hand Clothes and Shoes.

 

DAPP Second Hand Clothes and Shoes syftar till att samla in medel genom försäljning av begagnade kläder och skor för att generera intäkter till DAPP Malawis utvecklingsprojekt. Projektet skapar arbetstillfällen både direkt och indirekt. Drygt 600 kunder försörjer sig på att sälja begagnade kläder på de lokala marknaderna i Malawi. Att många arbetstillfällen skapas på den informella marknaden är en viktig social del av projektet. Projektet ger även donationer under nödsituationer som t ex översvämningar.

 

HUMANA Sveriges donerade kläder har sålts via DAPP Second Hand Clothes and Shoes och blivit till intäkter som gått till följande projekt:

Dapp Teacher Training College Dowa

Om projektet

 

DAPP Dowa Teacher Training College startade 2010 med 114 studenter som tog examen 2012. Sedan dess har 802 lärare utexaminerats. Skolan är en av fyra av HUMANAS lärarhögskolor  i Malawi.

Bakgrund

Malawi och Dowadistriktet har lågt antal kvalificerade grundskolelärare på landsbygden. I snitt går det en lärare per 74 barn och ett stort antal barn hoppar dessutom av skolan. Det behövs därför fler lärare och olika insatser för att motivera barn att stanna i skolan. 

 

Syfte

 

Projektet bidrar till FNs globala mål nr 4 – god utbildning för alla och syftar till att utbilda grundskolelärare till landsbygden i Malawi. Lärarstudenterna får gedigen lärarutbildning och verktyg i hur de kan bidra till lokal samhällsutveckling. De deltar i olika samhällsaktiviteter som bidrar till social och ekonomisk hållbarhet.

 

Räckvidd

 

Skolan hade  297 lärarstudenter under 2022, 177 av dem har under året praktiserat året på 19 olika skolor i Dowa och där igenom nått ut till 9000 barn.

DAPP TB Local Organisation Network 2 project

Om projektet

Projektet startade 2021 och pågår till och med 2024. Projektet arbetar med att öka förmågan att upptäcka aktiva fall av tuberkulos, förbättring av diagnostik och att med särskilt fokus på barn med TBC, säkerställa att patienter följer medicinska råd och ordinationer. Vidare ingår förbättring av saminfektionshantering av TBC/HIV och att bygga upp kapaciteten hos sjukhus, kliniker, laboratorier och samhällen.

 

Metoder är hostövervaktning, kontaktutredning och systematisk screening av riskområden med utbrott av TBC.

Bakgrund

 

10 miljoner människor insjuknar och 1,5 miljoner dör av tuberkulos varje år. 99% av TBC-relaterade dödsfall sker i låginkomstländer. Epidemin förvärras av saminfektion och att läkemedelsresistent TBC ökar. Malawi har en saminfektionsfrekvens på 47 % och klassificeras av WHO som ett land som är högt belastat av saminfektion. Insatser mot spridning av TBC måste skalas upp för att målen för FN:s högnivåmöte (UNHLM) och Malawis nationella tuberkulosprogram ska kunna nås. Detta särskilt på grund av att covid19 medfört att färre fall av smittade har kunnat identifieras.

 

Syfte

 

Syftet är att begränsa spridningen av tuberkulos genom att öka kapaciteten att identifiera aktiva fall, förbättra diagnostisk kapacitet och kvalitet.

 

Räckvidd

 

Projektet kommer att arbeta med att underbygga behandlingsföljsamhet med särskilt fokus på barn i distrikten Mulanje, Machinga and Mangochi. Målet är att screena minst 124 658 personer, hänvisa 12 466 personer för testning och identifiera ytterligare 1 133 fall av tuberkulos.

HUMANA Collected

 

Under namnet HUMANA Collected skapar HUMANA Second Hand samarbeten tillsammans med olika kreatörer.

 

2022 års intäkter från den kollektion som 2021 togs fram i samarbete med konstnärerna Estrid Åkermark, Cissi Efraimsson, Jesper Bror Palmqvist, By Vima och Anjini Maxwell, har oavkortat donerats till följande välgörenhetsorganisationer som konstnärerna själva valt: 

Kvinna till Kvinna 9056 kr

 

Sea Shepherd 19 454 kr

Suicide Zero 6678 kr

Läkarmissionen mot könsstympning 6282 kr

Egalia ungdom 8040 kr

Regnbågsfonden 10 428 kr

 

 

Donationer från tidigare år hittar du här

Frontline Zimbabwe 2022
Angola 2022
Dapp Teacher Malawi 2022
Farmers Zimbabwe 2022
Hope Bindura Zimbawe 2022
Dapp Lon Malawi 2022
bottom of page