Våra utvecklingsprojekt

2022

Zimbabwe

Frontline Institute

 

Frontline Institute är ett permanent projekt med syfte är att utbilda människor som vill arbeta för mänskliga rättigheter. Personal till HUMANA People to Peoples utvecklingsarbete rekryteras från befolkningen där projekten drivs, eftersom de har en särskild förståelse för de lokala förutsättningarna. Särskilt engagerade personer bland personalen utbildas i sin tur vid Frontline Institute. Studenterna kommer från och verkar i södra, centrala och västra Afrika, Asien och Latinamerika.

 

Målet med projektet är att ge studenterna verktyg för att kunna bidra till förändring, bana väg för fler projekt och utvecklingsområden.

 

255 personer kommer att utbildas vid Frontline Institute under 2022.

Farmers Clubs Mutasa

 

Över 60 % av Zimbabwes befolkning är jordbrukare med begränsade försörjningsmöjligheter.

 

Klimatförändringarnas effekter blir allt svårare i Zimbabwe. Distriktet Mutasa har under kort tid drabbats hårt av cyklonerna Idai och Chalene vilket har haft svåra konsekvenser för grödor, boskap och miljö. Detta tillsammans med ökad population av människor och boskap hotar biologisk mångfald och tillgången till föda. Odling av frukt och grönsaker är säsongsbetonad vilket betyder att det antingen är mycket eller brist. Utöver det så är det brant terräng i området vilket begränsar möjligheterna för åkrar och boskap.

 

Projektkonceptet Farmers Clubs drivs i 14 länder och engagerar 85 000 bönder. Det går ut på att organisera och utbilda bönder i hållbar produktion, jordbruksmetoder och effektivare tekniker, men även i företagande och entreprenörskap. Syftet är att förbättra motståndskraften mot klimatförändringar och att på lång sikt öka livsmedelsäkerheten.

 

Något förenklat handlar det om att omskola bönder i att anpassa arbetssätt efter de lokala förutsättningarna. I Mutasa innebär det till exempel att deltagarna utbildas i att dra nytta av och anpassa jordbruket till att det i Mutasa finns bra tillgång till vattenflöden och att skapa symbios mellan vattenflöden, odling och djurhållning

 

750 bönder kommer att delta i projektet i Mutasa under 2022.

Hope Bindura

 

Zimbabwe har den högsta utbredningen av HIV i södra Afrika; 1,4 miljoner människor bär på HIV.

 

Samhället i Binduradistriktet påverkas av olika faktorer som leder till riskfyllda beteendemönster. Religiösa övertygelser och seder har stort inflytande. Patriarkala strukturer gör att sexhandel och barnäktenskap är vanligt. Det finns en skeptisk inställning till konventionell medicin.

 

Projektet Hope Bindura har 3 fokusområden: Hälsovård, uppsökande arbete och opionionsbildning.

 

Syftet är att bidra till beteendeförändringar, bekämpa spridning av sjukdomar och skapa efterfrågan på hälsovård. Projektets mål för 2022 är att nå 32 000 människor med information genom uppsökande arbete, samla 25 000 människor för testning och rådgivning, etablera 272 stödgrupper för behandlingsföljsamhet och att dela ut 162 000 kondomer via 150 outlets. 

Ponesai Vanhu Technical College

Befrielsekriget resulterade i många utsatta ungdomar. Projektet etablerades 1981 kort efter att Zimbabwe blev självständigt. Syftet är att genom utbildning öka möjligheterna till självförsörjning och att bidra till den socioekonomiska utvecklingen i landet/SADC-regionen. 

 

Ungdomsarbetslöshet är ett nyckelproblem i Zimbabwe. Detta har b la sin förklaring i ekonomiska och sociala begränsningar samt att befintliga yrkesutbildningar/skolor har föråldrad infrastruktur, verktyg och maskiner. Detta leder till en obalans mellan ungdomars kompetens och vad som behövs på arbetsmarknaden.

 

Ponesai Vanhu Technical College fungerar både som internat och skola för elever med externt boende. Här kan studenter läsa både längre och kortare yrkesutbildningar som är anpassade efter den lokala arbetsmarknaden. 

 

Under 2022 håller skolan yrkesutbildningskurser för 180 ungdomar. Längre utbildning ges inom de fyra huvudinriktningarna ekonomi, fordonsteknik, murare och turism. Utöver det finns kortare kurser på åtta månader inom konfektyr/bageri, bygg, bilunderhåll, elektronikunderhåll, data, kosmetologi och snickeri.

 

Ett mål är ökad antagning av ungdomar med funktionsvariation, särskilt utsatta och unga kvinnor. Skolan bedriver uppsökande verksamhet med information om kompetensutveckling, hälsa och klimatförändringar.

Child Aid Ponesai Vanhu

Child Aid Ponesai Vanhu är ett nystartat utvecklingsprojekt som pågår från januari till december 2022. Projektet involverar 1 000 familjer och är inriktat på områden i Shamva-distriktet med förbättringsbehov när det gäller utbildning, hälsa och livsmedelssäkerhet. Projektets fokus är att stärka samhället för att skapa bättre möjligheter för barn.

 

Child Aid är ett koncept som stöttar barn, föräldrar och omkringliggande samhälle i att arbeta tillsammans för samhällsutveckling och förbättrade levnadsvillkor. Village Action Group kallas den grundläggande organisationsstrukturen inom Child Aid. Via den skapas ett organiserat forum för diskussioner, planering av gemensamma uppgifter, införskaffande av kunskap, kollektiva lösningar för gemensamma utmaningar osv. 

Shamva är ett distrikt som på grund av dess avlägsna och lantliga läge ofta har låg prioritet när det gäller myndigheter och samhällsfunktioner. De flesta familjer som bor där lever i fattigdom och är sårbara för klimatförändringar och ekonomiska chocker. Därtill har covid-19 urholkat försörjning, hushållstillgångar och inkomstkällor vilket gör att familjer inte kan tillgodose grundläggande behov för sina barn. Barnäktenskap och tonårsgraviditeter ökar, liksom spridningen av hiv/aids. Distriktet kännetecknas av en djupt rotad ojämlikhet som upprätthålls av normer och religiösa övertygelser. Detta leder till stigmatisering och diskriminering av föräldralösa och på andra sätt utsatta barn. Situationen förvärras av en allmän brist på information om barns rättigheter och andra utvecklingsfrågor. 

 

De 1000 familjerna i Shamva-distriktet organiseras med hjälp av 40 Village Action Groups och 40 Village Action Groups-samordnare utbildas i Child Aid-konceptet. Utvecklingsprojektets aktiviteter kommer att centreras kring följande fyra fokusområden: 

 

Ekonomiförbättring

 

Familjerna engageras i aktiviteter som förbättrar deras inkomstflöde. 160 familjer utbildas i ISAL. 16 ISAL-grupper etableras med minst 10 medlemmar per grupp. 160 familjer utbildas i hur inkomst kan genereras. 150 inkomstgenererande projekt på familj och gruppnivå etableras. Fyra utbildande kampanjer om finansiella kunskaper ska genomföras.

 

ISAL (Internal Savings and Lending Schemes) är ett internt spar - och utlåningssystem som innebär att en grupp människor har en ömsesidig överenskommelse om att regelbundet bidra med en summa pengar till en gruppfond, för att fonden ska växa. Medlemmar inom gruppen kan begära att låna från fonden för att investera i inkomstgenererande verksamhet och betalar sedan tillbaka lånet inom överenskommen tid, med låg ränta. ISAL gör det möjligt för medlemmar i gruppen att utveckla entreprenörskap. Det är ett fördelaktigt utvecklingssystem eftersom de inblandade har full kontroll över sin grupp och själva är ansvariga för att besluta om hur gruppen ska konstitueras. En ISAL fungerar som ett säkert, prisvärt och pålitligt sätt att öka inkomst och är särskilt användbart för personer med låg inkomst och som kanske saknar den dokumentation som krävs för att få låna från en bank. Det som krävs för att en ISAL ska bli framgångsrik är deltagande av gruppens medlemmar.

 

Hälsa och hygien

 

Informationslektioner om HIV, Covid-19, TB och malaria genomförs. Uppgradering och etablering av minst 200 diskställ, 400 kranar för handtvätt och 200 sopgropar vid hushåll där de behövs. I slutändan kommer alla hushåll som deltar i projektet att ha minst en av de tre hälsoförbättrande anläggningarna. 100 ungdomar utbildas till hälso- och hygieninformatörer och bedriver sedan uppsökande arbete. Village Action Groups organiserar hushållsstädning för att avlägsna malariahäckningsplatser runt familjers hem.

 

Livsmedelssäkerhet

 

Etablering av 10 gruppträdgårdar i områden nära vattenkällor. 200 hushållsträdgårdar för grönsaker kommer att anläggas. 200 familjer utbildas i kommersiellt jordbruk och hur de kan skapa inkomster genom säsongsbetonad produktion. Utbildande demonstrationer där familjerna får en plattform för att lära och dela metoder för matlagning och konservering. Familjer uppmuntras att odla minst 3 torkresistenta grödor. Fyra utbildningskampanjer om hälsosam kost och diversifiering av grödor kommer att genomföras under året.

 

Miljö

 

Village Action Group-samordnarna kommer i samarbete med projektledare och Environmental Management Agency (EMA) att genomföra 80 lektioner om åtgärder som kan vidtas mot klimatförändringar. Detta innebär etablering av omkring 10 plantskolor. Två trädplanteringskampanjer genomförs och med det plantering av minst 1 200 träd. 

Angola

Polytechnic school Huambo

 

Ca 70 % av barn i Angola slutför lågstadieutbildning, men bara omkring 40 % går vidare till högre utbildning än så. Angola har hög arbetslöshet och det finns ett behov av att öka tillgången till utbildning för att höja den socioekonomiska utvecklingen.

 

HUMANA People to People driver i dagsläget åtta skolor i Angola med högstadieutbildning i kombination med yrkesämnen. Utbildningen är framtagen i samarbete med utbildningsministeriet i Angola, men skolorna är inte inkluderade i statsbudgeten på grund av att landet varit i ekonomisk kris sedan 2014. Driftskostnader finansieras därför till stor del av HUMANA People to People och andra samarbetspartners. HUMANA People to People har skrivit avtal med utbildningsministeriet om att starta totalt 36 skolor i Angola. När skolorna är etablerade kommer de att ha en årlig kapacitet för sammanlagt 11 130 elever

 

En av de befintliga skolorna är Polytechnic school Huambo som erbjuder akademisk utbildning i kombination med yrkeskurser inom miljövetenskap och information & media. Syftet är att öka tillgången till utbildning för att bidra till att höja bildningsnivån och den socioekonomiska utvecklingen. Utbildningen är treårig akademisk utbildning i kombination med yrkesämnen anpassade efter lokala arbetsmarknaden.

 

Via de två yrkeskurser som ges får eleverna som studerar miljövetenskap kunskaper om global uppvärmning, klimatförändringar, förnybara energikällor och hållbar produktion av energi. Elever som studerar information & media utbildas i kommunikation och undersökande journalistik.

 

194 elever utbildas på Polytechnic school Huambo under 2022 varav 20 tar examen i juli/augusti.

Malawi

Dapp Teacher Training College Dowa

 

Malawi och Dowadistriktet har lågt antal kvalificerade grundskolelärare på landsbygden. I snitt går det en lärare per 74 barn och ett stort antal barn hoppar dessutom av skolan. Det behövs därför fler lärare och olika insatser för att motivera barn att stanna i skolan. 

 

Projektet bidrar till FNs globala mål nr 4 – god utbildning för alla och syftar till att utbilda grundskolelärare till landsbygden i Malawi. Lärarstudenterna får gedigen lärarutbildning och verktyg i hur de kan bidra till lokal samhällsutveckling. De deltar i olika samhällsaktiviteter som bidrar till social och ekonomisk hållbarhet.

 

Skolan kommer att ha 297 lärarstudenter under 2022, 177 av dem kommer under året att nå ut till 9000 barn genom praktik på 19 olika skolor i Dowa.

Dapp Lon 2 Project

 

10 miljoner människor insjuknar och 1,5 miljoner dör av tuberkulos varje år. 99% av TBC-relaterade dödsfall sker i låginkomstländer. Epidemin förvärras av saminfektion och att läkemedelsresistent TBC ökar. Malawi har en saminfektionsfrekvens på 47 % och klassificeras av WHO som ett land som är högt belastat av saminfektion. Insatser mot spridning av TBC måste skalas upp för att målen för FN:s högnivåmöte (UNHLM) och Malawis nationella tuberkulosprogram ska kunna nås. Detta särskilt på grund av att covid19 medfört att färre fall av smittade har kunnat identifieras.

 

Projektet startade i juni 2021. Syftet är att begränsa spridningen av tuberkulos genom att öka kapaciteten att identifiera aktiva fall, förbättra diagnostisk kapacitet och kvalitet. Projektet kommer att arbeta med att underbygga behandlingsföljsamhet med särskilt fokus på barn i distrikten Mulanje, Machinga and Mangochi. Projektet har som mål att screena minst 124 658 personer, hänvisa 12 466 personer för testning och identifiera ytterligare 1 133 fall av tuberkulos.