top of page

Aktuella utvecklingsprojekt

2024

Angola

ADPP Fundraising

 

Syftet med ADPP Fundraising är att samla in medel genom försäljning av begagnade kläder för att generera intäkter till ADPP:s utvecklingsprojekt, ge begagnade kläder längre livslängd och skapa jobb. Kläderna säljs av lokala handlare över hela Angola.

 

HUMANA Sveriges donerade kläder säljs via ADPP Fundraising och blir till intäkter som går till följande projekt:

 

Polytechnic School Caxito 

Polytechnic School Caxito är en av åtta skolor med högstadieutbildning i kombination med yrkesämnen som ADPP i dagsläget driver i Angola. Utbildningen är framtagen i samarbete med Angolas utbildningsdepartemente, men skolorna är inte inkluderade i statsbudgeten på grund av att landet varit i ekonomisk kris sedan 2014. Skolan startades 1986, initialt som både barnhem och skola för barn som skiljts från sina familjer under inbördeskriget. 

 

De yrken elever vid skolan kan studera till är Energiassistent: utbildning inom olika typer av energi inklusive förnybar energi och underhåll av solenergisystem, kretsar, elektriska installationer. Kock: utbildning i näringslära, mänsklig biologi, matlagning, livsmedelshygien, service. Textilhantverkare: utbildning i textil och materialkunskap, sömnad och hur man tillför värde till kläder.

 

Antalet elever som studerar på skolan under 2024 är 300 varav 35 tar examen i juli

 

Bakgrund

Ca 70 % av barn i Angola slutför lågstadieutbildning, men bara omkring 40 % går vidare till högre utbildning än så. Angola har hög arbetslöshet och det finns ett behov av att öka tillgången till utbildning för att höja den socioekonomiska utvecklingen.

Syfte

Huvudsyftet är att öka tillgången till utbildning för att bidra till att höja bildningsnivån och den socioekonomiska utvecklingen i Angola.

 

Polytechnic School Huambo

Skolan grundades 1991 som en internatskola för hemlösa och på andra sätt särskilt utsatta barn. Sedan 2011 inriktar sig skolan på högstadieutbildning i kombination med yrkesutbildning inom ämnesområdena miljö och information & media för ungdomar från närområdet. Skolan erbjuder även akademisk utbildning enligt den nationella läroplanen från 1: a till 9:e klass för barn och ungdomar.

 

Antalet elever som studerar på skolan under 2024 är 200 varav 55 tar examen i juli.

 

ADSWAC (Strengthening resilience as a means of adaptation to drought and climate change in communities in South-West Africa)

Projektet är det första i Angola som finansieras av Anpassningsfonden (Adaptation Fund). Anpassningsfonden lanserades i samband med Parisavtalet och beviljar medel för projekt som hjälper utsatta samhällen i utvecklingsländer att anpassa sig till klimatförändringar. Hittills har fonden avsatt 850 miljoner euro för över 125 anpassningsprojekt i 100 olika länder. ADSWAC genomförs i samarbete med Adaptation Fund, The Sahara and Sahel Observatory (OSS) och ADPP Angola. Det startades under första kvartalet av 2022 och förväntas pågå till och med 2027.

 

Bakgrund

Gränsen mellan södra Angola i Cuanda Cubango och norra Namibia i Kavango domineras av svårartad torka. Klimatförändringarnas effekter som ökande temperaturer och variationer i nederbörd gör att torkan i området förväntas öka. Befolkningen lider konsekvenser som allvarlig osäkerhet vad gäller tillgång till vatten och livsmedel på grund av dessa förhållanden. Insatser för att bygga upp motståndskraft och anpassningsförmåga till klimatförändringarnas effekter krävs, för att situationen ska kunna förbättras.

 

Cubango Okavango River Basin (CORB)

Cubango-Okavango River Basin är ett gränsöverskridande flodsystem som korsar genom Angola, Botswana och Namibia. Grovt förenklat består CORB av ett nätverk av floder som utgör gränsen mellan Namibia och Angola och rinner ut i Okavangodeltat i Botswana.

CORB har stor internationell betydelse på grund av sin biologiska mångfald och biologiska produktivitet. Okavangodeltat utnämndes till ett världsarv av UNESCO 2014 och är ett av de viktigaste områdena för bevarande av biologisk mångfald i världen. CORB och Okavangodeltats framtid är beroende av en hållbar förvaltning av dess vattenresurser.

 

Syfte

Huvudsyftet med projektet är att förbättra de berörda samhällenas anpassningsförmåga och motståndskraft mot klimatförändringarnas effekter. En viktig del i detta är skyddande åtgärder och hållbart förvaltande av flodsystemets vattenresurser. Samarbete över flodgränsen är avgörande i projektet, eftersom samhällen på båda sidor har liknande utmaningar och använder floden för sin försörjning vilket får konsekvenser nedströms. Mänsklig markanvändning såsom odling av grödor och boskap, utsätter i allt högre grad flodsystemet för negativa miljöpåfrestningar.

 

Projektaktiviteter 2024

Aktiviteter för 2024 bygger vidare på den kartläggning, förberedande arbete och implementering av projektet som genomfördes 2023. I aktiviterna ingår bl. a. att bygga upp projektet kring att etablera samarbete med 120 byar och 20 skolor i 4 kommuner. Kampanjer för ökad medvetenhet och anpassning till klimatförändringar.  Etablering av demonstrationsfält och utbildning av fältinstruktörer i vattenförvaltning, försörjning, jordbruksteknik och fältinstruktörer. Installation av bevattningssystem och soldrivna pumpar, diversifiering av produktionen och förbättring av boskapsproduktion. Förbättring av motståndskraften mot klimatförändringar hos ekosystem m.m.

Malawi

DAPP Second Hand Clothes and Shoes

 

DAPP Second Hand Clothes and Shoes syftar till att samla in medel genom försäljning av begagnade kläder och skor för att generera intäkter till DAPP Malawis utvecklingsprojekt. 

Projektet skapar arbetstillfällen både direkt och indirekt. Drygt 600 kunder försörjer sig på att sälja begagnade kläder på de lokala marknaderna i Malawi. Att många arbetstillfällen skapas på den informella marknaden är en viktig social del av projektet. Projektet ger även donationer under nödsituationer som t ex översvämningar.

 

HUMANA Sveriges donerade kläder säljs via DAPP Second Hand Clothes and Shoes och blir till intäkter som går till följande projekt:

 

DAPP Teacher Training College Dowa

 

DAPP Dowa Teacher Training College startade 2010 med 114 studenter som tog examen 2012. Sedan dess har 802 lärare utexaminerats. Skolan är en av fyra av DAPP:s lärarhögskolor i Malawi. Här får studenter gedigen lärarutbildning och verktyg i hur de kan bidra till lokal samhällsutveckling. De deltar i olika samhällsaktiviteter som bidrar till social och ekonomisk hållbarhet.

 

Bakgrund

Malawi och distriktet Dowa har lågt antal kvalificerade grundskolelärare på landsbygden. I snitt går det en lärare per 74 elever och ett stort antal elever hoppar dessutom av skolan. Det behövs därför fler lärare och olika insatser för att motivera barn att stanna i skolan. 

 

Syfte

Projektet bidrar till FN:s globala mål nr 4 – god utbildning för alla och syftar till att utbilda grundskolelärare till landsbygden i Malawi. 

 

Projektaktiviteter 2024

Skolan planerar att utbilda totalt 228 lärare, varav 130 förväntas bli inskrivna under första kvartalet 2024 medan 98 är redan inskrivna studenter. Skolan utför uppsökande arbete i omkringliggande samhälle och avser att under året engagera medborgare genom följande aktiviteter: Utbildning av vårdgivare i 28 förskolor med syfte att förbättra tillgången till kvalificerad utbildning. Arbeta tillsammans med medborgare inom områden som hälsa, moderna jordbruksmetoder och miljövård. Arbeta med unga grundskoleelever genom stödlektioner. Plantering av träd i grundskolor där lärarstudenter kommer att verka.

 

 

DAPP TB LON 2 project (DAPP TB Local Organisation Network 2 project)

 

Projektet startade 2021 och pågår till och med juni 2024. Det kan dock komma att fortsätta till 2026 eftersom USAID, som är den huvudsakliga finansieringspartnern, har bett DAPP att lämna in budget och reviderad arbetsplan för utökande till fler hälsoinrättningar i samma distrikt. Projektet genomförs i samarbete med KNCV Tuberculosis Foundation från Nederländerna och FACT Malawi (Facilitators of Community Transformation). Det implementeras i tre distrikt med hög tuberkulosbelastning (Mulanje, Machinga och Mangochi i södra Malawi).

 

Arbetet går ut på att öka förmågan att upptäcka aktiva fall av tuberkulos, förbättring av diagnostik och att med särskilt fokus på barn med TBC, säkerställa att patienter följer medicinska råd och ordinationer. Vidare ingår förbättring av saminfektionshantering av TBC/HIV och att bygga upp kapaciteten hos sjukhus, kliniker, laboratorier och samhällen. Metoder är hostövervaktning, kontaktutredning och systematisk screening av riskområden med utbrott av TBC.

 

Det initiala målet var att screena minst 124 658 personer, hänvisa 12 466 personer till testning och identifiera 1 133 nya fall på 3 år. Projektet överträffade dock målen under det första året och reviderade målsättningen till identifiering av 2 000 fall av tuberkulos under ett år.

 

Bakgrund

Tuberkulos skördar 4 000 människoliv varje dag. Totalt dog 1,5 miljoner människor av tuberkulos 2020, inklusive 214 000 personer som samtidigt var smittade med hiv. Globalt insjuknade uppskattningsvis 10 miljoner människor i tuberkulos, varav 1,1 miljoner var barn. Samma år var incidensen av tuberkulos i Malawi 141 fall per 100 000 personer. 99% av TBC-relaterade dödsfall sker i låginkomstländer. Epidemin förvärras av saminfektion och att läkemedelsresistent TBC ökar. Malawi klassificeras av WHO som ett land med hög saminfektionsbelastning. 

 

Syfte

Syftet är att begränsa spridningen av tuberkulos genom att öka förmågan att identifiera aktiva fall samt att förbättra kapaciteten och kvaliteten på diagnosticering. 

 

Projektaktiviteter 2024

Projektet kommer att fortsätta att bygga upp kapaciteten hos laboratorier, kliniker, sjukhus och i omkringliggande samhällen för att förbättra kvaliteten på diagnostik och hantering, minska stigmatisering i relation till tuberkulos. Förbättra behandlingsresultat med hjälp av implementering av effektivt volontärarbete som b la fokuserar på salivprov, ekonomiskt stöd till läkemedelsresistenta TBC-patienter, förebyggande arbete m.m.

 

The DAPP Malaria project 

 

Projektet startades i maj 2022, omfattar totalt 72 sjukvårdsinrättningar och kommer under en treårsperiod att fokusera särskilt på den del av befolkningen som dels löper störst risk att drabbas av malaria, dels riskerar att utveckla komplikationer. Samtidigt kommer man att genomföra uppsökande arbete och nå ut till uppskattningsvis 1 380 000 människor i Lilongwe och Salima. 

 

Bakgrund

Malawi är bland de topp 20 länder i världen med högst malariaprevalens och dödlighet.  2021 stod Malawi för 1,7 % av alla malariafall globalt och 1,2 % av de globala dödsfallen. Cirka 8 % av alla malariafall i östra och södra Afrika inträffade i Malawi enligt siffror från samma år. Barn under fem år och gravida kvinnor är de två grupper som löper störst risk att drabbas av allvarlig sjukdom, och det är den vanligaste orsaken till sjukdom och dödlighet hos barn under fem år. Malaria har en allvarlig socioekonomisk påverkan på familjer och nationen genom förlorade arbetstimmar, skolfrånvaro och höga utgifter för förebyggande och behandling.

 

Syfte

Projektet går ut på att förbättra tillgången och kvaliteten på befintlig malariavård, att förebygga genom uppsökande arbete och att öka användningen av malariatjänster, särskilt bland gravida och barn under fem år. 

 

Projektaktiviteter 2024

Repetitionsutbildning för personal som utför snabbdiagnostiktester. Genomdriva förändring av sociala beteendemönster genom effektiva kommunikationsstrategier som främjar samhällsengagemang. Anordna evenemang centrerade kring World Malaria Day för att öka medvetenheten om hur malaria kan förebyggas. Anordna stöttande tillsynsmöten med de Community Health Action Groups och District Health Management Teams som är involverade i projektet för att säkerställa bästa praxis för genomförande av aktiviteter och samhällsmobilisering.

Zimbabwe

Ponesai Vanhu Technical College

 

Ponesai Vanhu Technical College är en yrkeshögskola och ett permanent projekt. Här får ungdomar oavsett tidigare utbildningsnivå möjlighet till yrkesutbildning som är anpassad efter den lokala arbetsmarknaden. Skolan erbjuder tvåårig yrkesutbildning samt kortare yrkeskurser på åtta månader. Eleverna är involverade i skolans drift och underhåll och i utbildningen ingår att skolan odlar egna grödor, föder upp djur och b la använder sig av solenergi för att kunna vara självförsörjande. 

 

Bakgrund

Ungdomsarbetslöshet är ett nyckelproblem i Zimbabwe. Detta har b la sin förklaring i ekonomiska och sociala begränsningar samt att befintliga yrkesutbildningar/skolor har föråldrad infrastruktur, verktyg och maskiner. Detta leder till en obalans mellan ungdomars kompetens och vad som behövs på arbetsmarknaden. Zimbabwe lider för närvarande av kompetensflykt. Siffror visar att minst 50 % av landets BNP genereras från små till medelstora företag och informell sektor. Enligt Zimbabwes folkräkning (2022) utgör ungdomar under 25 år ca 6 % av befolkningen och de står inför ett allvarligt arbetslöshetsproblem. Därför är den informella sektorn viktig, särskilt i frånvaron av någon märkbar tillväxt i den formella sektorn under de senaste två decennierna. De flesta som utexamineras från universitet flyttar från landet för att söka arbete. De återstående utexaminerade engagerar sig i den informella sektorn och mindre företag utan att ha rätt kompetens för att göra det. Detta gör att det finns ett behov av kontinuerlig yrkesutbildning och utbildning i entreprenörskap. 

 

Syfte

Syftet är att bidra till att öka ungas möjligheter till självförsörjning och att bidra till den socioekonomiska utvecklingen i Zimbabwe. 

 

Projektaktiviteter 2024

Målet är att skriva in 60 elever på de tvååriga yrkesutbildningarna och 50 elever på de kortare kurserna. För fortsatt e-learning kommer Bindura University of Science Education engageras för att fortsätta med repetitionskurser och felsökning för att förbättra drift och användning. Skolan kommer även att ägna sig åt informationsspridning om global uppvärmning och klimatförändringar, fortsätta med uppsökande arbete i omkringliggande lokalsamhällen, saneringskampanjer, engagera lokala företagare att gräva avfallsgropar, bygga toaletter och återvinna plastavfall för att minska föroreningar.

 

Building smallholder farmers resilience through climate smart practices and technologies (Farmers Clubs Mutasa)

 

Projektkonceptet Farmers Clubs drivs i 14 länder och engagerar 85 000 småbrukare. Det går ut på att organisera och utbilda bönder i hållbar produktion, jordbruksmetoder och effektivare tekniker, men även i företagande och entreprenörskap. Något förenklat handlar det om att omskola småbrukare i att anpassa arbetssätt efter de lokala förutsättningarna och bygga upp motståndskraft mot effekter av klimatförändringar. 

 

Projektet pågår mellan september 2021 och december 2024 och omfattar 750 småbrukare i Mutasadistriktet som är organiserade i tre Farmers Clubs. De 750 deltagarna genomgår utbildning på Kukwinasa Farm utbildningscenter. Det rör sig om klimatsmarta jordbruksmetoder som till exempel att dra nytta av och anpassa jordbruket till att det i distriktet finns bra tillgång till vattenflöden och att skapa symbios mellan vattenflöden, odling och djurhållning, men även i entreprenörskap. Sedan delar deltagarna med sig av sina kunskaper i sina respektive klubbar och hushåll.

 

Bakgrund

Över 60 % av Zimbabwes befolkning är jordbrukare med begränsade försörjningsmöjligheter. Klimatförändringarnas effekter blir allt svårare i Zimbabwe. Även i Mutasa domineras försörjningen av småskaligt jordbruk. I distriktet praktiseras blandade former av jordbruk som är kraftigt snedvridna mot växt- och fruktodling och har negativa miljökonsekvenser. Därför arbetar projektet med diversifiering och att uppmuntra marknadsanpassad produktion av frukt och grödor med miljövänliga metoder för att minska koldioxidutsläpp. 

 

Distriktet har under kort tid drabbats hårt av cyklonerna Idai och Chalene vilket har haft svåra konsekvenser för grödor, boskap och miljö. Detta tillsammans med ökad population av människor och boskap hotar biologisk mångfald och tillgången till föda. Odling av frukt och grönsaker är säsongsbetonad vilket betyder att det antingen är mycket eller brist. Utöver det så är det brant terräng i området vilket begränsar möjligheterna för åkrar och boskap.

 

Syfte

Syftet är att förbättra motståndskraften mot klimatförändringar och att på lång sikt öka både livsmedelsäkerhet och försörjningsmöjligheter.

 

Projektaktiviteter 2024

Förutom att arbeta med att säkerställa att delande av kunskaper maximeras och når hushållen samt att bästa praxis tillämpas, kommer projektet att främja marknadskopplingar för odling av grödor, trädgårdsodling och markberedning. Denna komponent behöver fortfarande stärkas och kapaciteten hos lokala intressenter behöver byggas upp för att ömsesidigt fördelaktiga marknadskopplingar som stödjer både bönderna och hela värdekedjans aktörer i alla de tre kategorierna av aktiviteterna ska kunna utvecklas.

 

Hope Bindura

 

Hope Bindura går ut på att bekämpa spridning av HIV/AIDS och relaterade sjukdomar. Sedan projektet startades 1998 har arbetet b la gått ut på hivtestning, screening för cancer, tuberkulos och malaria samt behandling. Projektet arbetar med tre fokusområden; Hälsovård, Uppsökande arbete och Opinionsbildning. Syftet är att nå ut till och engagera lokalbefolkningen i alla åldersgrupper med information som tar död på myter och missuppfattningar om HIV/AIDS och andra hälsoproblem. Målet är att årligen nå ut till 32 000 personer med information och utbildning som främjar beteendeförändringar och skapar efterfrågan av hälsovård.

 

Hope Bindura drivs i linje med UNAIDS-målet 95–95–95. Dvs att senast år 2030 ska:

 

  • 95 % av alla människor i världen som lever med HIV vara medvetna om sin hiv status.

  • 95 % av alla de som vet om att de är hivpositiva ska få tillgång till behandling. 

  • 95 % av alla som går på behandling ska vara under bättring.

 

Bakgrund

Zimbabwe har hög utbredning av HIV med omkring 1,3 miljoner vuxna som bär på viruset. Statistik visar att en tredjedel av alla nya infektioner drabbar barn och unga mellan 12 och 24 år och flickor löper två gånger så hög risk att bli smittade som pojkar. I Bindura påverkas hälsofrågor av faktorer som arbetslöshet, ekonomiska mönster, religiös övertygelse och sedvänjor. Sexhandel och barnäktenskap är vanligt. Kulturella, religiösa och patriarkala sedvänjor medför en skepticism mot konventionell medicin och hälsoinstitutioner, oavsett om det handlar om familjeplanering, vaccination eller behandling av sjukdomar.

 

Syfte

Syftet är att förebygga spridning av HIV/AIDS och sjukdomar som tuberkulos och cancer som är relaterade till HIV. Att ge stöd till drabbade både vad gäller den enskilda individen som samhällen samt att bygga upp kapaciteten när det gäller behandling, vård och förebyggande åtgärder.

 

 

Projektaktiviteter 2024

Aktiviteterna är koncentrerade till 6 fokusperioder då åtgärder som går under olika teman utförs. Exempel på aktiviteter är Informationsspridning om HIV, Kolera, tuberkulos och malaria. Mobilisering av invånare för testning och hänvisning till närmaste vårdcentral. Distribution av 10 000 kondomer. Etablering av stödgrupper för smittade för att säkerställa behandlingsföljsamhet. Informationskampanjer om könsbaserat våld, sexuell hälsa. Utbildning specifikt riktad till unga sårbara kvinnor för att öka deras möjligheter till självförsörjning m.m.

bottom of page