top of page

Donationer och utvecklingsprojekt

2021

Zimbabwe

HUMANA Sverige donerade under 2021 totalt 946 273 kr fördelat mellan utvecklingsprojekten Frontline Institute, Farmers Clubs Mutasa, Hope Bindura och Ponesai Vanhu Technical College.

 

Frontline Institute 103 412 kr

 

HUMANA People to People driver långsiktiga utvecklingsprojekt i länder som präglas av extrem fattigdom, analfabetism och sjukdomar som hiv, tuberkulos, malaria, ebola, cancer och Covid-19. Klimatförändringar och global uppvärmning förvärrar de svårigheter som människor redan står inför. 

Utvecklingsprojekten bidrar till ekonomiska och sociala framsteg, ökad tillväxt, sysselsättning samt förbättrat miljöskydd. Personal till projekten rekryteras från lokalbefolkningen för att de har en kontextuell förståelse för de situationer, utmaningar och möjligheter som är specifika för där de bor. 

Syftet med det här permanenta projektet är att utbilda nyckelpersoner bland personal till att vara i drivande i arbetet för mänskliga rättigheter. Målet är att utbilda tillräckligt många aktivister för att möta nuvarande behov och att bana väg för expansion av fler projekt och utvecklingsområden. Studenter vid Frontline Institute kommer från och arbetar i södra, centrala och västra Afrika, Asien och Latinamerika.

Farmers Clubs Mutasa 615 096 kr

 

Över 60 % av Zimbabwes befolkning är småbrukare med begränsade försörjningsmöjligheter. Klimatförändringarnas effekter blir allt allvarligare. Oregelbunden och allt lägre nederbörd äventyrar jordbruket som en källa till försörjning. Tropiska cykloner, stormar och torka har blivit vanligare, vilket förstör skördar och orsakar missväxt. Detta tillsammans med den ökande populationen av både människor och boskap, är ett hot mot biologisk mångfald och livsmedelsförsörjning.

 

I centrum för utvecklingskonceptet Farmers Clubs står bönder och deras familjer. Konceptet går ut på att organisera och utbilda bönder för att effektivisera deras jordbrukstekniker och öka motståndskraften mot klimatförändringar. Kunskaper om hållbar produktion och regenerativa jordbruksmetoder delas, förs vidare och kan på så vis långsiktigt förse lokalsamhällen med föda på ett hållbart sätt. Farmers Clubs drivs i 14 länder och involverar 85 500 bönder. Respektive projekt anpassas efter rådande lokala förutsättningar.

 

Projektet i Mutasadistriktet etablerades 2017 och involverar 1000 lokala bönder. 

Hope Bindura 175 204 kr

 

Frågor om hälsa i Binduradistriktet präglas av faktorer som arbetslöshet, religiös övertygelse och sedvänjor. Sexhandel och barnäktenskap är vanligt. Kulturella, religiösa och patriarkala sedvänjor medför en skepticism mot konventionell medicin.

 

Hope Bindura etablerades 1998. Syftet är att nå ut till och engagera lokalbefolkningen med information som tar död på myter och missuppfattningar om HIV/AIDS, TBC och andra hälsoproblem. Målet är att bekämpa spridning av sjukdomar, främja beteendeförändringar och skapa efterfrågan på hälsovård.

 

Projektet har tre fokusområden; hälsovård, uppsökande arbete och opinionsbildning.

 

Ponesai Vanhu Technical College 52 561 kr

 

Befrielsekriget resulterade i många utsatta ungdomar och projektet etablerades 1981 kort efter att Zimbabwe blev självständigt. Syftet är att genom utbildning öka möjligheterna till självförsörjning och att bidra till den socioekonomiska utvecklingen i landet/SADC-regionen. 

 

Skolan fungerar både som internat och skola för elever med externt boende. Här erbjuds både längre och kortare yrkesutbildningar som är anpassade efter den lokala arbetsmarknaden. Elever kan bl.a. gå utbildningar inom företagsekonomi, fordonsteknik, bygg, mönsterkonstruktion, kosmetologi och catering.

 

Skolan hade totalt 173 elever inskrivna under 2021

Angola

77,5 ton kläder och skor värda 1 938 900 kr donerades till HUMANA People to People-organisationen ADPP, för att omsättas till intäkter för utvecklingsprojektet Polytechnic school Huambo.

 

Polytechnic school Huambo

 

ADPP:s yrkesutbildning utvecklades i samarbete med utbildningsministeriet i Angola för att bidra till att höja utbildningsnivån i landet.  Yrkesutbildningen startade 2011 med fem skolor i fem provinser. Sedan dess har ytterligare tre skolor tillkommit. Alla skolor är officiellt erkända av utbildningsministeriet men har ännu inte införlivats i statsbudgeten på grund av den ekonomiska kris som präglat landet sedan 2014. Driftskostnader inklusive personallöner finansieras därför till stor del av ADPP och dess samarbetspartners, även om en del lärare är statligt anställda.

 

Polytechnic school Huambo grundades 1991 som en internatskola för hemlösa och på andra sätt särskilt utsatta barn. Sedan 2011 inriktar sig skolan på yrkesutbildning inom områdena miljö och information & media för ungdomar från närområdet, samt grundskoleutbildning för barn och ungdomar enligt den nationella läroplanen.

 

Några exempel på utbildningaktiviteter under 2021:

Menstrual Hygiene Project

 

Jämställdhet är ett genomgående tema för HUMANA People to Peoples utvecklingsarbete. Genom Menstrual Hygiene Project genomfördes i samarbete med Amplify Change, aktiviteter och lektioner om menstruation och sexuell hälsa på skolan. Information och Media-elever höll föredrag om menstruation, tonårsgraviditet och sexuell hälsa som sin tentamen.

 

Produktutveckling och produktion av kolkaminer

 

I samarbete med UNDP/GEF (Global Environment Fund), utvecklades och tillverkades kolkaminer och bricketter från rester. Kaminerna marknadsfördes sedan till marknadssäljare av konventionella kaminer på Alemanha Market i Huambo. En presentation av kaminernas beståndsdelar, funktion, fördelar i form av lägre utsläpp och bränslebesparing jämfört med konventionella kaminer, var en del av tentamen för miljöstudenter.

Malawi

47,6 ton kläder och skor värda  1 191 125 kr donerades till HUMANA People to People-organisationen DAPP, för att omsättas till intäkter för utvecklingsprojektet DAPP Teacher Training College Dowa. 

Dapp Teacher Training College Dowa

 

Projektet etablerades 2010 och syftar till att utbilda grundskolelärare för att verka i Malawis landsbygdsområden. Projektet bidrar till att uppnå FN:S globala mål nummer 4: God utbildning för alla.

 

Dowa är ett distrikt med lågt antal kvalificerade lärare, vilket i förlängningen får konsekvenser för barns utbildning och framtid. Distriktet präglas av högt antal avhopp och det behövs därför fler lärare och olika insatser för att motivera barn att stanna i skolan.  

 

Förutom lärarutbildningen engageras lärarstudenterna även i olika samhällsaktiviteter som bidrar till social och ekonomisk hållbarhet.

HUMANA Collected

Under namnet HUMANA Collected skapar HUMANA Second Hand samarbeten tillsammans med olika kreatörer.

 

Under 2021 togs en kollektion fram i samarbete med konstnärerna Estrid Åkermark, Cissi Efraimsson, Jesper Bror Palmqvist, By Vima och Anjini Maxwell. Alla intäkter från kollektionen donerades till välgörenhetsorganisationer som konstnärerna själva valde:

Kvinna till Kvinna 2942 kr

 

Sea Shepherd 7298 kr

Suicide Zero 4886 kr

Läkarmissionen mot könsstympning 4165 kr

Egalia ungdom 6748 kr

Regnbågsfonden 12 215 kr

2021 - HUMANA People to People Progress Report

bottom of page