top of page

Aktuell 
information

Ny forskningsrapport om second hand-handeln i Ghana påvisar låg andel avfall bland importerad second hand.

11 maj 2024

 

Ny forskningsrapport utmanar det rådande narrativet om second hand-sektorn i Ghana som en handel som är synonym med textilavfall. Tvärt om visar rapporten på en mycket låg andel avfall bland importerade begagnade kläder, samt stora fördelar för både miljön och den lokala ekonomin. Läs forskningsrapporten här

HUMANA Sveriges synpunkter på föreslagna ändringar i EU:s avfallsdirektiv

13 februari 2024

 

Före omröstningen den 14 februari om antagandet av förslaget till betänkande (2023/0234(COD)) om den föreslagna riktade översynen av ramdirektivet om avfall (WFD), vill HUMANA Sverige uttrycka sin hållning kring specifika ändringsförslag.

 

Ändringsförslag 5: artikel 22d 5a): Detta ändringsförslag visar på en bristande förståelse för sektorn för återanvändning av textil, eftersom sorteringsverksamheten endast kan generera textilier för återanvändning. Själva sorteringsverksamheten är redan idag det viktigaste momentet i "förberedelsen för återanvändning" och kan därför inte ”generera textilier för förberedelse för återanvändning”. Denna missuppfattning återkommer i hela texten.

Ändringsförslag 5: artikel 22d 5d): Även om principen om närhet är en väletablerad princip i vattenramdirektivet, hyser vi betydande tvivel kring huruvida ett uttryckligt införande av denna princip för sortering är genomförbart. Inte alla medlemsstater i EU har tillräcklig sorteringskapacitet, vilket bokstavligt talat omöjliggör lokal sortering 

Ändringsförslag 5: artikel 22d 9 b): Detta förslag oroar oss eftersom det syftar till att märka sorterade textilier efter deras färg och sammansättning.

 

Ändringsförslag 2: Skäl (32) och 5: Artikel 22d 10b): Det ligger utanför ramdirektivets juridiska räckvidd att genomdrivaregler för produkter (begagnade textilprodukter), eftersom ramdirektivet om avfall juridiskt sett endast fastställer ramarna för avfall.

 

Dock vill vi framföra vårt stöd för vissa aspekter i ändringsförslagen. Vi stöder förslaget att införa ett system för producentansvar inom 18 månader (istället för 30 månader), efter att lagstiftningen trätt i kraft och inkluderingen av avfallshanteringsaktörer i producentansvarsystemens styrningsstruktur. Dessutom stöder vi förslaget om att ett tvåströms-insamlingssystem inte bör vara obligatoriskt i medlemsstaterna.

Viktig information med anledning av inslaget i Ekot i Sveriges Radio om att europeiska kläder hamnar på soptippar i Afrika

8 maj 2023

 

Det är vårt ansvar att säkerställa alla delar i hanteringskedjan som de kläder vi samlar in genomgår, från givare via sorteringscentraler, till de utvecklingsprojekt som vår verksamhet stödjer. All sortering utförs på mycket professionella sorteringscentraler, de flesta inom vårt nätverk Humana People to People. Vi ser till att allt som kan återbrukas går till återanvändning och skickar endast återanvändbara kläder av bra kvalitet till våra samarbetspartners världen över. Avfallet, dvs de icke återanvändbara kläderna och textilierna stannar i Europa.


Under många år har vårt nätverk HUMANA People to People utvecklat ett väl fungerande system för handel och hantering av begagnade kläder. Klädhanteringen minskar avfall, sparar värdefulla resurser genom återanvändning och tillhandahåller prisvärda kläder till människor globalt. Vårt arbete ger kläder en längre livslängd och genererar intäkter till utvecklingsprojekt. 

 

De HUMANA People to People-organisationer som arbetar med insamling och försäljning av begagnade kläder är noggranna med vad som skickas vidare till sorteringscentralerna. Sorteringscentralerna är i sin tur noggranna både med vad som sorteras fram till butikerna i Europa och USA och vad som exporteras till de medlemsorganisationer som verkar i Angola, Demokratiska republiken Kongo, Guinea-Bissau, Malawi, Moçambique, Zambia och Belize. Ett avancerat system av anpassning till förväntningar, kvalitetsbedömning, återkoppling, kontroll på plats och kommunikation gör att vi alla ständigt arbetar i samma riktning för att få största möjliga nytta av de kläder som donerats till oss. Detta stöds av det faktum att 23,2 % av finansieringen av de utvecklingsprojekt som HUMANA People to People bedriver kommer från de kläder som samlas in av våra egna organisationer i Europa och USA. 

 

Nordisk export av 75 000 ton begagnade textilier beräknas ge en årlig nettobesparing på 193 000 ton CO2 ekvivalenter av växthusgaser. 72 miljoner m3 vattenanvändning, samt en mängd andra fördelar för miljön. Dessa fördelar uppstår på grund av att effekterna som orsakas av transport och bearbetning av begagnade textilier visat sig vara små i jämförelse med de besparingar som orsakas av kompenserad ny textilproduktion. Detta trots försiktiga uppskattningar av i vilken grad försäljningen av begagnade textilier uppväger produktionen av nya textilier. Fördelarna är mycket högre än vad som skulle ha uppnåtts om textilierna hade stannat kvar i de nordiska länderna, då det mest troliga ödet skulle vara förbränning eftersom de lokala marknaderna inte kan återanvända eller återvinna ytterligare 75 000 ton begagnade textilier per år (Nordiska ministerrådet, Nordic Used Textiles: Fate, benefits and impacts, 2016).

 

Genom att arbeta med HUMANAS sorteringscentraler i Europa, våra samarbetspartners i Afrika och våra egna second hand-butiker ser vi till att plagg som kan återanvändas hittar en ny användare; antingen i Sverige eller i ett annat land.  All sortering sker på professionella sorteringsanläggningar i Europa av personal som har gedigna kunskaper om sortering av kläder. Alla kläder som samlas in av nätverkets organisationer sorteras individuellt och noggrant för den globala marknaden, med målet att säkerställa att allt som samlas in ges högsta möjliga värde för att gynna miljön och att varje plagg ska nå rätt användare. Vid sorteringen tas hänsyn till kvalitet, klimat, köpkraft, traditioner och religion, för att varje plagg ska komma ut på rätt marknad.

 

Att nästan ingen textil lämnar Europa osorterad och att textilavfall (dvs. icke återanvändbara textilier) blir kvar i Europa, bekräftas inte bara av den årliga granskning och kontroll som miljökonsulten Mepex utför av vår insamlingsverksamhet, utan även av Nordiska Rådets omfattande utredning som innehåller en redogörelse av effekten av 

HUMANA People to Peoples distribution och försäljning av begagnade kläder i Malawi (Nordiska ministerrådet, Nordic Used Textiles: Fate, benefits and impacts 2016).

Artikel från FN:s utvecklingsprogram om ADPP Angola och kampen mot tuberkulos

29 mars 2023

 

Den 24/3 var det Världstuberkulosdagen. Tuberkulos är en smittsam infektionssjukdom som orsakar 1,5 miljoner dödsfall globalt varje år. 

99 % av de människor som dör på grund av sjukdomen lever i låginkomstländer. 

 

HUMANA Sverige bidrar årligen till HUMANA People to People-organisationen ADPP Angolas utvecklingsarbete. Läs artikeln från UNDP om ADPP Angolas arbete med att bekämpa tuberkulos här 

Ny rapport bekräftar att återanvändning av textil är mer fördelaktigt för miljön än återvinning

18 januari 2023

 

HUMANA Sverige välkomnade idag slutsatserna i en ny rapport från European Recycling Industries Confederation (EuRIC) om livscykelbedömning av begagnade europeiska textilier. Rapporten fastslår att återanvändning definitivt är bättre för miljön än produktion av nya plagg och i de flesta fall även bättre än återvinning.

 

I rapporten har tre scenarier för återanvändning vs nya plagg analyserats och analysen täcker olika blandningar. Från 100 % bomull, polybomull (blandning av bomull och polyester) till 100 % polyester, vilka alla är tillverkade i Asien och säljs i Europa, Afrika söder om Sahara respektive Pakistan.

 

Rapporten bekräftar att miljöpåverkan vid återanvändning är betydligt lägre än produktionen av nya plagg för alla tre kategorier.

 

Rapporten har även analyserat återanvändning jämfört med produktion av nya plagg med återvunna textilfibrer och slutsatsen är likartad. I vilken grad miljöpåverkan vid återanvändning är lägre än vid produktion av nya plagg beror förstås på hur mycket köpet av en begagnad vara ersätter köpet av ett nytt plagg.

 

HUMANA Sverige är en del av en levande och högt utvecklad sektor som redan bidrar väsentligt till miljöskyddet. Under 2022 gick 287 421 plagg till återanvändning genom försäljning till 186 303 kunder via vår butiksverksamhet, medan drygt 3000 ton samlades in till återanvändning via vår insamlingsverksamhet.

 

När EU snabbt går mot obligatorisk insamling av alla använda textilier är det viktigt att återanvändning främjas både i Europa och globalt, för att maximal miljönytta ska kunna uppnås.

 

Läs EuRICs pressmeddelande här och den fullständiga rapporten här

bottom of page