Om HUMANA

bok_utbildning_2.png
 
 

Vårt ändamål

HUMANA Sveriges övergripande målsättning är att bidra till att skapa en bättre värld; att genom insamling av kläder och textilier skapa utveckling och på samma gång göra en viktig insats för miljön. Vår verksamhet är helt och hållet baserad på insamling och försäljning av begagnade kläder, skor accessoarer och textilier. Vi ser till att så mycket som möjligt av de insamlade kläderna och textilierna återanvänds. Det som inte kan återanvändas går till återvinning. På så sätt bidrar vi till att spara på jordens resurser. Genom försäljning av det material vi samlar in skapar vi ett överskott som går till biståndsprojekt inom jordbruk och landsbygdsutveckling, hälsa och sjukvård, utbildning och samhällsutveckling i behövande länder i Afrika, Asien och Sydamerika.

 

Vår värld är en värld

Människors levnadsförhållanden över hela jordklotet är ett gemensamt ansvar för oss alla, oberoende av geografiskt avstånd eller kulturella skillnader. Över 1 miljard människor lever idag under existensminimum, i fattigdom och nöd, trots att det finns både kunskap och pengar som skulle kunna förhindra det.

 

Alla människor borde ha möjlighet till ett värdigt liv.

 

Grundläggande förutsättningar är:

 

 • Tillgång till rent dricksvatten, mat, kläder och sjukvård

 • En tillvaro utan ständiga hot om krig, förtryck, epidemier och naturkatastrofer

 • Rätt till utbildning

 • Möjlighet att försörja sig själv och sin familj

 

För att uppnå detta ser Miljö- och Biståndsföreningen HUMANA Sverige som sin uppgift att:

 

 • Mobilisera alla tänkbara resurser, mänskliga, materiella och ekonomiska, för att ge människor förutsättningar för ett värdigt liv.

 • Sprida information om världens problem och om hur människor kan bidra till att lösa dem samt information om hur Humana People to People-rörelsen arbetar och om dess
  projekt.

 • Verka mot diskriminering och för en större mellanfolklig förståelse.

 • Bidra till en ekologiskt hållbar utveckling i Sverige såväl som i övriga världen.

 
Jordens resurser är begränsade. Därför är det nödvändigt att hushålla med dem. Återanvändning och återvinning av redan framställda produkter är ett viktigt led i en sådan hushållning, varför insamling av textilier, kläder och skor är en väsentlig del av föreningens verksamhet.
 

Miljö- och Biståndsföreningen HUMANA Sverige arbetar på humanistisk grund och stödjer i huvudsak projekt knutna till "The International HUMANA PEOPLE TO PEOPLE Movement".

Organisationerna

HUMANA Sverige består av Miljö- och Biståndsföreningen HUMANA Sverige och HUMANA People to People Sverige och vi bedriver insamling och försäljning av begagnade kläder, textilier, skor och accessoarer i Sverige.

 

HUMANA Sverige grundades 1982, under namnet U-landshjälp från Folk till Folk (UFF), vilket fortfarande är namnet på våra samarbetspartners i Norge, Finland och Danmark. Insikten om möjligheten att skapa värde genom textilinsamling, både ur en miljö- och intäktsaspekt, gjorde att föreningen snabbt växte och fler organisationer bildades i andra länder och slöts samman till nätverket HUMANA People to People. Gemensamt för samtliga medlemsorganisationer är att all vinst går oavkortat till projekt inom nätverket.

 

2003 led UFF Sverige av stora förluster och bytte, genom en omorganisation, namn till HUMANA Sverige för att tydligt markera tillhörighet i det internationella nätverket HUMANA People to People.

 

HUMANA Sverige är en ideell och opolitisk förening och vi baserar vår verksamhet på solidarisk humanism.
 

HUMANA Sveriges målsättning är att vara en trygg arbetsplats där ingen form av diskriminering accepteras utifrån religionstillhörighet, sexuell läggning, kön, ålder, politisk tillhörighet, socioekonomisk bakgrund, funktionsvariation eller etnicitet. Samtliga medarbetare inom HUMANA Sverige har rätt att organisera sig fackligt.

HPP_Logo_New.png
HUMANA_SVERIGE_LOGGA_BlackWhite.jpg
 

Ledningsgrupp

Trond Narvestad
Generalsekreterare

Pontus Heimerson

Expansion & Logistics Manager

Collection

Pernilla Bergman Fowles

HR & Kommunikatör

Margaretha Mäkinen

Redovisningsekonom

Mats Henriksson

HR & Collection Manager

HPP_Logo_New.png

Emma Nilsson
General Manager
HUMANA Second Hand

Malin Knoester Thoursie

Sales & Product Manager

HUMANA Second Hand

Josefin Carlén

Grafisk formgivare 

HUMANA Second Hand

Styrelse

 

Trond Narvestad
Ordförande

Olle Svedman

Vise Ordförande

Henning Mörch

Ledamot

Jytte Nielsen

Ledamot

Maj-Lis Peterson

Ledamot

Vårt nätverk
HUMANA People to People

HUMANA Sverige är en del av det internationella nätverket HUMANA People to People, www.humana.org, som innefattas av 30 fristående organisationer i 45 länder.

 

HUMANA People to Peoples medlemmar driver över 800 hjälp-projekt i Afrika, Asien och Amerika och når över 13 miljoner människor. I samtliga medlemsländer är ca 9000 personer anställda.

 

HUMANA People to People, eller the Federation for Associations connected to the International Humana People to People Movement, är registrerat i Schweiz i Registre du Commerce de Geneve, nummer 14453/2004.

 

 

Kontaktinformation till HUMANA People to People

 

Huvudkontor

HUMANA People to People International HQ

Murgwi Estate, Shamva

PO Box 6345 Harare

Zimbabwe

 

Tel: +263 772420420

Mail: hqchair@humana.org

www.humana.org

 

Genéve

HUMANA People to People

Avenue Louis-Casaï 18

CH 1209 Genéve

Schweiz

 

Europa

 

Belgien - HUMANA People to People Baltic www.thinktwice-secondhand.be

Bulgarien - HUMANA Bulgaria www.humana-bulgaria.org

Danmark - UFF i Danmark www.uff.dk

England - Planet Aid UK www.planetaid-uk.org

Estland - HUMANA Estonia www.humanae.ee

Finland - UFF i Finland www.uff.fi

Frankrike - HUMANA People to People France www.humana-france.org

Italien - HUMANA People to People Italia ONLUS www.humanaitalia.org

Lettland - HUMANA Latvia www.humanalatvia.lv

Litauen - HUMANA Baltic www.humana.lt

Norge - UFF i Norge www.uffnorge.no

Polen - HUMANA Poland www.humana-poland.pl

Portugal - Associacao HUMANA de Portugal www.humana-portugal.org

Rumänien - HUMANA People to People Romania www.humana-romania.ro

Schweiz - HUMANA People to People www.humana.org

Slovakien - HUMANA People to People Slovakia www.humana-slovakia.org

Slovenien - HUMANA d.o.o www.humana.si

Spanien - HUMANA Spain www.humana-spain.org

Tjeckien - HUMANA People to People Czech Republic www.humanaczech.cz

Tyskland - HUMANA People to People Deutschland www.humanapeopletopeople.de

Turkiet - HUMANA People to People Baltic www.humana.lt

Ukraina - HUMANA People to People Ukraine www.humana.com.ua

Ungern - HUMANA People to People www.humana.lt

Österrike - HUMANA People to People - Verein für Entwicklungzusammenarbeit www.humana.at

 

Amerika

 

Belize - HUMANA People to People Belize www.humana-belize.org

Brasilien - HUMANA People to People Brazil www.humanabrasil.org

Ecuador - HUMANA Pueblo a Pueblo www.humana-ecuador.org

USA - Planet Aid www.planetaid.org

 

Afrika

 

Angola - ADPP Angola www.adpp-angola.org

Botswana - HUMANA People to People Botswana www.hpp-botswana.org

DR Kongo - HUMANA People to People DR Congo www.hpp-congo.org

Guinea-Bissau - ADPP Guinea-Bissau www.adpp-gb.org

Malawi - DAPP Malawi www.dapp-malawi.org

Mocambique - ADPP Mozambique www.adpp-mozambique.org

Namibia - DAPP Namibia www.dapp-namibia.org

Sydafrika - HUMANA People to People South Africa www.hpp-sa.org

Tanzania - DAPP Tanzania www.humana.org

Zambia - DAPP Zambia www.dappzambia.org

Zimbabwe - DAPP Zimbabwe www.dapp-zimbabwe.org

 

Asien

 

Indien - HUMANA People to People India www.humana-india.org

Kina - HUMANA People to People China www.hppchina.org.cn/en/

Laos - HUMANA People to People www.humana.org

HPP_Logo_New.png
 

Ekonomi & Stadgar

1. Föreningens ändamål

 

Vår värld är en värld.

 

Människors levnadsförhållanden över hela jordklotet är ett gemensamt ansvar för oss alla, oberoende av geografiskt avstånd eller kulturella skillnader. Över 1 miljard människor lever idag under existensminimum, i fattigdom och nöd, trots att det finns både kunskap och pengar som skulle kunna förhindra det.

 

Alla människor borde ha möjlighet till ett värdigt liv. Grundläggande förutsättningar är:

 

 • Tillgång till rent dricksvatten, mat, kläder och sjukvård

 • En tillvaro utan ständiga hot om krig, förtryck, epidemier och naturkatastrofer

 • Rätt till utbildning

 • Möjlighet att försörja sig själv och sin familj

 

För att uppnå detta ser Miljö- och Biståndsföreningen HUMANA Sverige som sin uppgift att:

 

 • Mobilisera alla tänkbara resurser, mänskliga, materiella och ekonomiska, för att ge människor förutsättningar för ett värdigt liv.

 • Sprida information om världens problem och om hur människor kan bidra till att lösa dem samt information om hur Humana People to People-rörelsen arbetar och om dess projekt.

 • Verka mot diskriminering och för en större mellanfolklig förståelse.

 • Bidra till en ekologiskt hållbar utveckling i Sverige såväl som i övriga världen.

 
Jordens resurser är begränsade. Därför är det nödvändigt att hushålla med dem. Återanvändning och återvinning av redan framställda produkter är ett viktigt led i en sådan hushållning, varför insamling av textilier, kläder och skor är en väsentlig del av föreningens verksamhet. Miljö- och Biståndsföreningen HUMANA Sverige arbetar på humanistisk grund och stödjer i huvudsak projekt knutna till "The International HUMANA PEOPLE TO PEOPLE Movement".

 

2. Föreningens namn

 

Miljö- och Biståndsföreningen HUMANA Sverige 

 

3. Föreningens ställning

 

Föreningen är en enskild förening. Ingen kan ställa något rättsligt krav på medlemskap i föreningen.

 

4. Föreningens säte

 

Föreningen har sitt säte i Håbo kommun, Uppsala Län.

 

5. Medlemmarna

 

Som medlem i föreningen, kan årsmötet anta personer, som godkänner stadgarna och ansluter sig till föreningens ändamål och arbete. Styrelsen för aktuell medlemslista. Årsmötet kan med enkel majoritet utesluta medlem som inte följer föreningens stadgar.

 

6. Medlemsavgift

 

Varje medlem betalar en årlig medlemsavgift. Årsmötet bestämmer medlemsavgiftens storlek. För att ha rösträtt på årsmötet skall årets medlemsavgift ha betalats.

 

7. Årsmötet

 

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Ordinarie årsmöte hålls en gång per år, senast den 30 juli. Styrelsen kallar till årsmötet med 14 dagars varsel. Styrelsen beslutar hur kallelsen skall tillkännages.

 

Årsmötets dagordning skall omfatta följande:

 

Upprättande av röstlängd

 

Val av ordförande för mötet

 

Val av sekreterare för mötet

 

Val av justeringsmän

 

Mötets stadgeenliga kallelse

 

Fastställande av dagordningen

 

Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret

 

Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets/räkenskapsåret.

 

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

 

Val av styrelseledamöter

 

Val av auktoriserad revisor

 

Val av medlemsrevisor

 

Fastställande av medlemsavgift

 

Val av valberedning

 

Övriga frågor.

 

Dagordning skall tillkännages senast 7 dagar före årsmötet.

 

Extra årsmöte skall hållas senast 30 dagar efter det att antingen 1/3 av styrelsen eller 1/3 av föreningens medlemmar har krävt detta hos föreningens ordförande. Det extra årsmötet skall kallas med minst 21 dagars varsel. Förslag till dagordning skall inlämnas samtidigt med begäran om att hålla extra årsmöte.

 

Ändringar av de föreliggande stadgarna och beslut om föreningens upplösning kan endast fattas om 3⁄4 av de närvarande röstberättigade röstar för.

 

Alla andra beslut fattas med enkel majoritet.

 

8. Styrelsen

 

Styrelsen skall bestå av 3-7 medlemmar. Varje styrelseledamot väljs för en mandattid på 2 år. Vid val på årsmötet väljs 2 styrelseledamöter på 1 år. Återval kan ske.

 

Styrelseledamöterna skall vara medlemmar i föreningen och vara myndiga. Styrelseledamot kan ej samtidigt vara anställd av föreningen.

 

Styrelsen kan till sig adjungera ledamöter under mandatperioden. Adjungerad ledamot har ej rösträtt.

 

Styrelsen konstituerar sig själv. Styrelsen har den överordnade ledningen av föreningens angelägenheter.

 

Styrelsen är beslutför när över hälften av styrelsemedlemmarna är närvarande och deltar i omröstningen. Styrelsens beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röst-tal är ordförandens röst utslagsgivande.

 

Ordföranden kallar styrelsen till möte, när hen finner det önskvärt och i övrigt när två styrelseledamöter anmodar om detta. Kallelse utgår med fem dagars varsel. Med samtycke från över hälften av styrelsemedlemmarna kan styrelsen inkallas med kortare varsel.

 

Ordföranden kan kalla till och etablera styrelsemöten, som telefonmöten.

 

Ordföranden kan avgöra att beslut i vissa frågor kan fattas genom skriftlig omröstning bland styrelsens ledamöter utan att styrelseledamöterna har varit samlade till möte. Vid skriftlig omröstning uppnås beslutförhet om över hälften av styrelsemedlemmarna svarar senast 10 dagar efter mottagandet av ordförandens hemställan.

 

Firmatecknare

 

Föreningen tecknas av ordföranden och viceordföranden tillsammans. Styrelsen kan meddela prokura. Styrelsens protokoll justeras av ordföranden och en ledamot.

 

9. Räkenskap och revision

 

Föreningens räkenskapsår omfattar tiden 1 januari - 31 december. Styrelsen utarbetar varje år resultat- och balansräkning för föreningen. Resultaträkningen och balansräkningen revideras av föreningens auktoriserade revisor, vilken väljs av årsmötet.

 

10. Föreningens upplösning

 

Skulle förhållandena visa sig sådana, att det blir omöjligt eller icke önskvärt att fortsätta föreningens verksamhet, kan ett årsmöte fatta beslut om föreningens upplösning om 3⁄4 av de närvarande röstberättigade röstar för.
Vid föreningens upplösning åligger det den avgående styrelsen att sörja för att alla föreningens tillgångar används i överensstämmelse med föreningens ändamål.

 
 

Årsredovisning

HUMANA Sveriges medlemmar träffas varje år innan den 30 juli för att ta del av Årsredovisningen samt utse styrelse.

Efter godkännande av Årsredovisningen och beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen läggs aktuell redovisning upp här:

2016

Årsredovisning
HUMANA
Sverige

Årsredovisning

HUMANA
People to People

2017

Årsredovisning

HUMANA
Sverige

Årsmötesprotokoll
HUMANA
Sverige

Revisionsberättelse

HUMANA
Sverige

Årsredovisning

HUMANA
People to People

Årsmötesprotokoll

HUMANA
People to People

Revisionsberättelse

HUMANA
People to People

2018

Årsredovisning & Revisionsberättelse
HUMANA

Sverige

Årsredovisning & Revisionsberättelse

HUMANA
People to People

2019

Årsredovisning & Revisionsberättelse
HUMANA

People to People

Årsredovisning & Revisionsberättelse

HUMANA
Sverige

Årsmötesprotokoll

HUMANA
People to People

Årsmötesprotokoll

HUMANA
Sverige

Årsrapporter

HUMANA Sveriges medlemmar träffas varje år innan den 30 juli för att ta del av Årsredovisningen samt utse styrelse.

Efter godkännande av Årsredovisningen och beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen läggs aktuell redovisning upp här:

Lönenivåer

HUMANA Sverige har kollektivavtal med Handels och följer alltid gällande lönenivåer enligt avtal.

För verksamhetschefer med utökat ansvar har följande ersättning utgått under 2018:

 

General Manager, Collection: 497 511 kr

General Manager, HUMANA Second Hand: 360 946 kr

Våra etiska riktlinjer

heart_pil.png

Alla medlemsländer i nätverket HUMANA People to People arbetar efter samma etiska riktlinjer, så även HUMANA Sverige.

 

Code of conduct for HUMANA People to People clothes collection

 

Preamable

The HUMANA People to People network is committed to sustainable development in the poorest countries of the world and the protection of the environment. One of the activities of the network is the collection of used clothing, allowing it to be worn again and to generate funds for development cooperation.

This Code of Conduct for clothes collections in Europe sets the standards for the handling of used clothing. It describes the sustainable and responsible collection, sorting, re-use and recycling of clothing stating the principles behind our role in the textile value chain.

We are proud of the work we do to allow wearable used clothing to be worn by others. We facilitate re-wear of clothing. This practice prevents waste and saves valuable resources.

 

General principles

We adhere to the following principles for proper handling and care of the clothing donated to or acquired by the HUMANA People to People (HPP) network in Europe.

We comply with the waste management hierarchies set in the EU Waste Framework Directive (2008/98/EU).

The waste hierarchy establishes priorities in waste prevention and management legislation and policy:

a) prevention

b) preparing for re-use

c) recycling

d) other recovery e.g. energy recovery

e) disposal

Through our careful handling we ensure that a minimum of 90% of the goods we collect are re-used or recycled.

 

Waste prevention

HUMANA People to People collects and facilitates re- wear and re-use of clothing and thus prevents waste.

 

Re-wear and re-use

HUMANA People to People facilitates a minimum of 50% re-wear and re-use of the collected clothing. Through our HUMANA People to People global network of sorting centres, retail shops, wholesale trade in Europe and Africa, and very thorough manual sorting and handling, we reach a high percentage of re-wear.

 

Recycling

HUMANA People to People works with actors that recycle cotton, wool, plastic and other recyclable materials. Humana People to People participates in innovative initiatives to recycle the non-wearable clothing and other items collected.

Recycling of clothing not suitable for re-wear or re-use is done using the best available technique, with priority given to closed-loop recycling over low-grade recycling.

 

Energy recovery

HUMANA People to People delivers residuals for energy recovery where this is environmentally viable.

Guidelines for handling of collected clothing

When handling clothing, the Humana People to People (HPP) network in Europe ensures:

 

1. Visible purpose

The name of the collector and the purpose of the collection are clearly visible on the means of collection.

 

2. We answer your call

Wherever HPP operates, we display clear and complete contact information. We answer your call. We strive to correct any irregularities within 24 hours.

 

3. Best practice and good governance

Cross-border cooperation and involvement of key persons within the HPP network are vital tools in our operations. We strive to share and enforce best practises and good governance and bring in third-party organisations to certify compliance with our criteria.

 

4. Registration

The HPP network in Europe secures adequate registration of all clothing we handle from the collection point to the end user. We document the handling process timely and precisely.

 

5. Service is our hallmark

We are known for our good service and availability. We ensure that our containers are emptied frequently. Containers are well maintained and the immediate area around the container is kept free of waste or clothing. Collection containers are only placed after having received a permit.

 

6. Awareness and public involvement

We promote more frequent and better re-wear and recycling through our own informational materials and through cooperation with many partners, private as well as public. We open our doors for schools, NGOs, companies and visitors in general to provide knowledge about the collection of clothing and the saving of resources. Information about items accepted in the collection is clearly stated to the donor.

The use of the clothing at national and international levels is explained by posters or other means.

 

7. Quality of procedures and data

We make high-quality, timely and reliable data available. We adhere to all relevant permissions, laws and regulations. We implement quality systems, such as ISO, to secure proper procedures, control and documentation.

 

8. Health and Safety

We safeguard good working conditions for all staff and comply with national and international standards.

 

9. Chain responsibility - documentation

In each step of the handling process for clothing, HPP works with competent organisations that comply with standards similar to those set in this Code of Conduct regarding health, safety, environment, working conditions, and ethical aspects. Documentation is based on written agreements, reporting systems, declaration from customers (next in the chain) and suppliers.

 

10. Transparency – Global Textile Transparency Report

All relevant parties are provided with social, financial and environmental reports including greenhouse gas emission calculations based on scientific methods and references. Our Global Textile Transparency Reports, controlled and performed by third parties, and national audited accounts form basis of the reporting.

 

11. Social performance

We are committed to sustainable development benefiting the poor. We use the proceeds for social causes and/or reinvest generated surplus in similar activities.

 

12. Fighting corruption

We choose reliable customers and business partners. We do not accept cash payments, but only payments via bank systems. Our customers sign the ́Compliance Commitment ́ by which they obligate themselves to legal and serious trade relationships.

 

13. International standards

We adhere to the 10 principles of the United Nations Global Compact.

These principles are derived from: the Universal Declaration of Human Rights, the Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work of the International Labour Organisation (ILO), the Rio Declaration on Environment and Development and the United Nations Convention against Corruption.

Geneva, May 2016

 

Målgrupp, mål & strategier

bok_utbildning_2.png

HUMANA Sveriges övergripande målsättning är att bidra till att skapa en bättre värld; att genom insamling av kläder och textilier skapa utveckling och samtidigt göra en insats för miljön. Vår verksamhet är helt och hållet baserad på insamling och försäljning av begagnade kläder, skor accessoarer och textilier. Vi ser till att så mycket som möjligt av de insamlade kläderna och textilierna återanvänds. Det som inte kan återanvändas går till återvinning. På så sätt bidrar vi till att spara på jordens resurser. Genom försäljning av det material vi samlar in skapar vi ett överskott som går till nätverket HUMANA People to Peoples biståndsprojekt inom jordbruk och landsbygdsutveckling, hälsa och sjukvård, utbildning och samhällsutveckling i behövande länder i Afrika, Asien och Sydamerika.

 

Vidare är vår målsättning att vara ett hållbart alternativ till nyproducerat mode. Vi vill främja återanvändning och öka medvetenheten hos konsumenten. För att säkerställa att så mycket som möjligt tas om hand och går till återanvändning, arbetar vi ständigt på att förenkla, förbättra och utöka möjligheterna för människor att skänka kläder, skor, accessoarer och textilier de inte längre vill ha eller behöver. Ett steg i detta är till exempel att genom vår hämtningstjänst textilinsamling.se, förenkla givandet genom att hämta hemma hos människor. Vi tar dessutom emot alla kläder, skor, accessoarer och textilier oavsett skick så att givaren inte själv ska behöva avgöra vad som är säljbart eller ej. Vi har själva kontroll över alla led i insamlingsprocessen och sorterar noggrant alla gåvor på våra egna sorteringscentraler. På så sätt ser vi till att så mycket som möjligt går till återanvändning.

 

Ett ytterligare viktigt steg i att främja återanvändning är att fånga upp och nå ut till unga människor som följer det snabbt växlande modet och konsumerar mycket. Vi har därför valt att göra modeintresserade mellan ca 13–30 år till vår primära målgrupp för vår butikskedja HUMANA second hand. Genom att alltid erbjuda de senaste trenderna samt basplagg är vi på ett helt annat sätt än övriga second hand-aktörer i Sverige ett hållbart alternativ till de stora modekedjorna som producerar nytt, snabbt mode.

 

Nätverket HUMANA People to People driver hållbara och långsiktiga utvecklingsprojekt som syftar till att göra det möjligt för individer och samhällen att bygga upp en bättre framtid. En del av medlemmarna i nätverket, som till exempel HUMANA Sverige, arbetar främst med insamling och försäljning av begagnade kläder och textilier med fokus på miljövård samtidigt som ett överskott genereras till biståndsprojekt, medan andra av nätverkets medlemmar arbetar direkt med biståndsprojekten.

 

Nätverket HUMANA People to Peoples strategier för utveckling ligger i linje med FNs globala mål och agenda 2030, som fungerar som en övergripande referenspunkt för alla de aktiviteter som genomförs. Till grund för HUMANA People to Peoples utvecklingsarbete ligger åtagandet att ta itu med några av världens stora humanitära, sociala och miljömässiga utmaningar, vilket sker genom att etablera och vara en del av kollektiva, inkluderande processer som hjälper människor att göra förändringar och förbättra sina liv. Utvecklingsprojekten drivs förutom med berörda samhällen och individer, i samarbete med regeringar, nationella och lokala myndigheter, privata företag, FN, UNICEF med flera.

 

HUMANA People to Peoples strategier för att uppnå ändamålet ”att bidra till att skapa en bättre värld” är att bedriva utvecklingsarbete enligt följande tillvägagångssätt inom fyra tematiska områden:

 

Hållbart jordbruk och miljö

 • Utveckla småskaliga jordbrukares produktionskapacitet genom att introducera dem till nya miljövänliga jordbruksmetoder.

 • Organisera småskaliga jordbrukare så att kunskaper kan delas och ömsesidigt stöd byggas upp genom organiserade strukturer.

 • Bedriva ett nära samarbete med jordbrukarna genom processen där hållbara jordbruksmetoder införs och anammas så att de kan anpassa sig till klimatförändringarnas effekter. 

 • Minska koldioxidutsläppen genom att samla in och återanvända begagnade kläder i Europa och Afrika och därmed generera finansiering av sociala utvecklingsprojekt.

 

 

Samhällsutveckling

 • Skapa bättre förutsättningar för barns överlevnad genom att på lokal nivå engagera familjer, samhällen och viktiga lokala institutioner till att delta aktivt.

 • Stärka samhällen genom att organisera samhällsbaserade strukturer och genomföra tillvägagångssätt som centreras kring en hållbar utveckling.

 • Bygga upp samhällskapaciteten i lokala samhällen genom att utveckla individuella färdigheter, arbeta med attitydförändringar och stärka den sociala sammanhållningen och därigenom uppmuntra till samarbete för att finna lösningar till kollektiva utmaningar. 

 

 

Hälsa

 • Bekämpa spridning av sjukdomar, HIV, AIDS, tuberkulos, malaria och andra livshotande epidemier genom att mobilisera lokala samhällen.

 • Bidra till att människor antar bättre hälsopraxis genom att utrusta dem med relevanta kunskaper, så att de kan ta kontroll över sin egen hälsa och på så sätt direkt bidra till att rädda sina egna och andras liv.

 • Bekämpa undernäring hos gravida, ammande mödrar och barn. 

 

 

Utbildning

 • Utbilda lärare och förbättra skolors standard för att öka tillgängligheten till kvalitativ utbildning.

 • Tillhandahålla kompetensutveckling för ungdomar genom yrkesutbildning så att deras deltagande i den nationella utvecklingen stärks.

 • Öka utbildningsnivån bland barn genom att ge barn som är marginaliserade och lever under svåra förhållanden, tillgång till utbildning och lärande. 

 • Verka för kontinuerlig mänsklig utveckling genom att bistå med initiativ som stödjer ett livslångt lärande.

 

Utvärdering

Ledningsgruppen möts en gång per månad och ansvarar för att HUMANA Sveriges verksamhet bedrivs på effektivast möjliga sätt, att arbetet ligger i linje med ändamålet, samt att uppsatta mål och delmål följs upp och uppnås.

 

Vi utvärderar löpande vårt sätt att arbeta för att effektivisera och förbättra verksamheten, maximera lönsamheten och därmed överskottet. Vi ser vår verksamhet som någonting som är och måste vara under ständig förändring. Vi sätter upp mål och delmål, arbetar aktivt och regelbundet med nyckeltal och följer upp olika kampanjers genomslag.

 

Vi genomför medarbetarundersökningar och arbetar aktivt med arbetsmiljöfrågor och personalvård. Vi ser det som en självklarhet att personal som mår bra och trivs på arbetsplatsen är en förutsättning för maximerad lönsamhet.

 

Då vår verksamhet helt och hållet är baserad på insamling och försäljning av begagnade kläder, skor accessoarer och textilier krävs det att vi ständigt arbetar med att utveckla och utöka vår insamlingsverksamhet. Vi samarbetar med kommuner, privata markägare, butiker med flera och har ca 1900 insamlingscontainrar utplacerade i Sverige. Vår policy är att aldrig ställa ut insamlingscontainrar utan tillstånd. Vi är högst medvetna om att vi är beroende av gåvor för verksamhetens fortlevnad och arbetar därför aktivt med att hela tiden erbjuda tillfredställande service gentemot samarbetspartners, kunder och givare. Får vi klagomål tar vi dessa på största allvar.

 

Då vi har ett ansvar för att minimera utsläpp arbetar vi löpande med att effektivisera våra rutter för tömning av insamlingscontainrar samt vår hämtningstjänst textilinsamling.se.

 

Vi arbetar i enlighet med samma etiska riktlinjer som alla andra medlemmar i nätverket HUMANA People to People. Miljökonsulten Mepex granskar vår insamling och publicerar årligen en rapport som kartlägger och ger insyn i vår insamlingsverksamhet.

 

HUMANA People to People utför granskning av alla medlemsorganisationers verksamhet inklusive biståndsprojekten. Detta sker bland annat genom kvartalsvis internrevision för att verifiera att donationer används som de ska, att arbetssätt fungerar och leder till att uppsatta mål och resultat uppnås. Projektens resultat kartläggs och redovisas kvartalsvis och genom årsrapporter.

 
 

Transparens

Textile Transparency Report - Collection and Distribution of Textiles in 2019

Rapport

Certifikat

Textile Transparency Report - Collection and Distribution of Textiles in 2018

Certifikat

Rapport

Textile Transparency Report - Collection and Distribution of Textiles in 2017

Rapport

Certifikat

Rapport 2017

Rapport 2018

Rapport 2019

Rapport 2020

Givarguiden

HUMANA Sverige finns med på Givarguidens gröna lista. Bakom den opartiska, obundna och oberoende Givarguiden står givarnas intresseorganisation Charity Rating. Givarguiden har som syfte att vägleda människor till ett meningsfullt givande. Givarguiden bedömer och granskar välgörenhetsorganisationers demokratiska struktur, ekonomi och transparens, sammanfattat i de tre kriterierna DET. De organisationer som är med på Givarguidens gröna lista uppfyller Givarguidens krav och fått grön markering på alla 3 kriterierna.

Insamlingseffektivitet

Ändamålsandel

Givarguiden_graf.png

Det kostar 7 kr att
samla in 100 kr

26 kr per insamlade 100 kr
går till ändamålet

 

FAQ

Varför har ni inget 90-konto?


Kravet som ställs från svensk Insamlingskontroll för att få inneha 90-konto är att 75% av intäkterna ska gå till ändamålet. HUMANA Sverige har i nuläget svårigheter att uppnå detta krav. Samtliga anställda hos HUMANA Sverige har lön enligt avtal från Handels. Föreningen har inga volontärer, äger inga fastigheter utan hyr alla lokaler och har heller inga stora bidragsgivare. Verksamheten bygger helt och hållet på insamling och försäljning av de gåvor som samlas in. Överskottet går i sin helhet till ändamålet och vi strävar givetvis efter att uppnå Svensk Insamlingskontrolls krav.
Hur mycket av intäkterna går till bistånd?


Allt vårt överskott går till vårt ändamål. Det vill säga all vinst som återstår efter att löner, hyror och andra utgifter nödvändiga för verksamhetens drift är betalda. Vår ekonomi granskas av oberoende revisorer och är offentliga uppgifter. HUMANA Sverige finns med på Givarguidens gröna lista. Bakom den opartiska, obundna och oberoende Givarguiden står givarnas intresseorganisation Charity Rating. Givarguiden har som syfte att vägleda människor till ett meningsfullt givande. Givarguiden bedömer och granskar välgörenhetsorganisationers demokratiska struktur, ekonomi och transparens, sammanfattat i de tre kriterierna DET. De organisationer som är med på Givarguidens gröna lista uppfyller Givarguidens krav och fått grön markering på alla 3 kriterierna. Du kan läsa mer här: http://www.givarguiden.se/organisation/?org=328#visa
Var hamnar min gåva?


Alla gåvor vi får in skickas till våra egna sorteringscentraler där de manuellt sorteras efter olika kategorier. Därefter skickas de vidare för försäljning i någon av våra butiker i Sverige eller utomlands. En del av gåvorna skickas vidare för försäljning hos privata entreprenörer i Afrika. De gåvor som inte är i säljbart skick går till återvinning och det som inte kan återvinnas går till förbränning.
Hur mycket av det som samlas in går till återanvändning?


Ca 80% av allt vi samlar in går till återanvändning. 14% går till återvinning och 6% går till förbränning.
Varför säljer HUMANA skänkta kläder till privata entreprenörer i Afrika?


HUMANA Sverige donerar kläder som i sin tur säljs till privata entreprenörer i Afrika. På så sätt bidrar vi till den lokala ekonomin och hjälper till med att skapa en långsiktig ekonomisk utveckling. Mer information om hur försäljningen går till hittar du här http://www.adpp-angola.org/en/ och här http://www.dapp-malawi.org.
Var i Sverige hämtar ni kläder?


Under Covid-19 har vi ingen möjlighet att hämta kläder. För att hitta din närmsta klädinsamling, gå in under klädinsamling och sök på din adress.

Vi hämtar för närvarande i Stockholm, Göteborg och Malmö. Bor du i ett område där vi vanligen inte hämtar och har stora mängder kläder och textilier du vill att vi hämtar? Tveka inte att höra av dig så försöker vi ordna det.

Boka på www.textilinsamling.se

Mail: info@textilinsamling.se

Tel: (+46) 171 - 46 38 10
Var finns närmaste insamlingscontainer?


Vi har ca 1900 insamlingscontainrar utplacerade i Sverige. På grund av organiserade ligor som slagit mynt av att stjäla kläder kan vi tyvärr inte publicera information här om exakt var de finns. Vi ber dig därför att kontakta vårt huvudkontor för att få reda på var din närmaste container står: 0171-463810.

För den som inte vill ringa går det även bra att skicka ett mail till humana@humanasverige.se.
Hur kan jag bli medlem i föreningen HUMANA Sverige?


Till en kostnad av 100 kr per år kan du bli medlem i HUMANA Sverige och har då en röst på vår årsstämma. Hör av dig till oss på humana@humanasverige.se för mer information.
Vad hände med UFF, och vilken är kopplingen till HUMANA Sverige?


Mellan 1996-2002 hade UFF i Sverige 90-konto.

Under 1990-talets slut samt inledningen på 2000-talet fick UFF stora ekonomiska problem. Sjunkande priser på begagnade kläder på världsmarknaden, ökade kostnader för sortering och hårdare konkurrens både från billiga nya kläder och från andra aktörer på secondhandmarknaden bidrog till ett snabbt sjunkande överskott.

UFF hade under tiden gjort stora långsiktiga biståndsåtagande som inte kunde avbrytas utan att få stora konsekvenser för mottagarna. Under många år donerades därför högre belopp än det överskott verksamheten genererade, vilket naturligtvis blev ohållbart. Styrelsen för UFF Sverige tvingades stoppa alla donationer tills ekonomin var på fötter igen, med resultatet att Svensk Insamlingskontroll drog in 90-kontot.

Många kommuner kräver innehav av 90-konto för att ge tillstånd att placera ut insamlingscontainrar, vilket innebar att UFF med förlusten av 90-kontot förlorade många insamlingsplatser och därmed en väsentlig del av sin inkomstkälla. Samtidigt anklagades UFF i Sverige för oegentligheter inom organisationen i media. Detta byggde på ett seglivat missförstånd om att föreningen var ekonomiskt och juridiskt kopplad till UFF Danmark som stod inför åtal. Samtliga medlemmar i nätverket Humana People to People var och är ekonomiskt och juridiskt fristående från varandra.

I januari 2003 försatte UFF sig i konkurs.

Konkursförvaltaren och advokaten Magnus Cederlöf på Grönberg och Cederlöv Advokatbyrå, undersökte UFFs verksamhet med konklusionen att inga oegentligheter hade förekommit.

Med hjälp och stöd från HUMANA People to People och medlemmar i nätverket, fick UFF Sverige chans att starta upp igen under namnet HUMANA Sverige. 1/3 av UFFs konkursbo köptes tillbaka och vi har sen dess aktivt agerat för att generera överskott till HUMANA People to Peoples projekt, samt att utföra ett gediget miljöarbete.

2006 hade HUMANA Sverige utöver donationer, betalat tillbaka alla lån. Under de senaste åren har vi satsat stora resurser på att expandera verksamheten. Vi har utökat insamlingen från 1000 containrar till idag (2017) ca 1900, och har fyra framgångsrika butiker.
Hur ofta hänger ni in nya varor i butikerna?


Alla våra butiker fyller dagligen på med hundratals nya varor så ja, det lönar sig att besöka oss ofta.
Hur går jag till väga för att söka jobb på HUMANA Second Hand?


Vi tar löpande emot ansökningar även när inga tjänster finns lediga. Gå in på HUMANA Second Hands hemsida och fyll i din ansökan i formuläret. humanasecondhand.se/work
Vad innebär det att HUMANA Sverige finns med på Givarguidens gröna lista?


Bakom den opartiska, obundna och oberoende Givarguiden står givarnas intresseorganisation Charity Rating. Givarguiden har som syfte att vägleda människor till ett meningsfullt givande. Givarguiden bedömer och granskar välgörenhetsorganisationers demokratiska struktur, ekonomi och transparens, sammanfattat i de tre kriterierna DET. De organisationer som är med på Givarguidens gröna lista uppfyller Givarguidens krav och fått grön markering på alla 3 kriterierna. Läs mer här: http://www.givarguiden.se/organisation/?org=328#visa

 
 

Kontakt

HUMANA Sverige

Adress

Sjövägen 2

746 31 Bålsta

Kontakt

0171 46 38 10

humana@humanasverige.se

Bankgiro

5340-1089

Organisationsnummer

Miljö- och biståndsföreningen HUMANA Sverige: 822001-5930

HUMANA People to People Sverige: 802412-9408

HPP_Logo_New_Transparent.png

Våra butiker

Stockholm

City

 

Adress

Gamla Brogatan 26

11120 Stockholm

Kontakt

08-6404320

city@humanasecondhand.se

Öppettider

Vardagar 11–19

Lördagar 11–18

Söndagar 12–17

Stockholm

Mariatorget

 

Adress

Timmermansgatan 23

118 55 Stockholm

Kontakt

08-6404323

mariatorget@humanasecondhand.se

Öppettider

Vardagar 11–19

Lördagar 11–18

Söndagar 12–17

Västergötland

Göteborg

 

Adress

Kaserntorget 6

411 18 Göteborg

Kontakt

031 - 16 23 20

gbg@humanasecondhand.se

Öppettider

Vardagar 11–19

Lördagar 11–18

Söndagar 12–17

Skåne
Malmö

 

Adress

Möllevångsgatan 29 b

21420 Malmö

 

Kontakt

040-121110

malmo@humanasecondhand.se

Öppettider

Vardagar 11–19

Lördagar 11–18

Söndagar 12–17

IMG_2618.JPG
Image_VCAFrqbPHi.jpg
DSC_6491_edited.jpg