bok_utbildning_2.png

Miljö & Bistånd

blomma_2.png
 

Miljö

Att producera nya kläder och textilier har oerhört stor miljöpåverkan. Vid tillverkning av en enda t-shirt går det åt ungefär 7000 liter vatten, ½ liter kemikalier och 7 kg koldioxid. I Sverige köper vi i genomsnitt 15 kg nya kläder och textilier per person och år, samtidigt som vi kastar ungefär 8 kg kläder och textilier per person och år i soporna. Detta innebär att enbart I Sverige beräknas omkring 100 000 ton textil hamna i soporna årligen.

 

Enligt studier som gjorts av Nordiska ministerrådet är mer än hälften av de kläder och textilier som slängs i Sverige i så bra skick att de skulle kunna återanvändas. Återanvändning är det klart bästa alternativet för miljön och sparar långt mer av jordens resurser än återvinning. Även när insamlade kläder och textilier exporteras utomlands, med transporten inräknad blir miljövinsten större.

 

När du skänker till HUMANA kan du vara trygg i vetskapen att vi gör allt för att tillvarata gåvorna på bästa sätt och se till att huvuddelen av dem går till återanvändning. Vi säkerställer att alla våra samarbetspartners följer våra etiska riktlinjer.

Bistånd

HUMANA Sverige är en del av det internationella nätverket HUMANA People to People som består av 30 fristående organisationer i 45 länder. HUMANA People to People driver sammantaget över 800 biståndsprojekt och når över 13 miljoner människor. Medlemsländerna har tillsammans totalt ca 9000 anställda.

 

Överskottet av HUMANA Sveriges verksamhet går oavkortat till biståndsprojekt som i huvudsak är knutna till nätverket HUMANA People to People. När du skänker till HUMANA så medverkar du till vårt humanitära arbete vilket går ut på att bidra till utveckling till fattiga människor i länder i Afrika, Asien och Sydamerika.

DSC_6494_edited.jpg

Din gåva finansierar HUMANA People to Peoples
biståndsprojekt i Afrika, Asien och Sydamerika inom:

FyraCirklar_2.png
 

Donationer 2019

Angola

Under 2019 donerade Humana Sverige drygt 99 ton kläder och skor till ett värde av strax under 2,5 miljoner kronor, fördelat mellan följande biståndsprojekt som drivs av ADPP Angola:

 

The Polytechnic School Huambo

Children’s School Benguela.

heart.png

Donationer 2018

Malawi & Zimbabwe

Under 2018 valde HUMANA Sverige att donera totalt 500 000 kr fördelat mellan följande 6 biståndsprojekt i Malawi och Zimbabwe:

 

Malawi

The Macadamia Value Chain Enhancement Project

Vocational School Mikolongwe

DAPP Teacher Training College Chilangoma

 

Zimbabwe

Ponesai Vanhu Technical College 

Farmers Clubs Masvingo Rural 

TC - TB Makoni 

I summan ingår 91 607 kr i medlemsavgift till nätverket HUMANA People to People. Medlemsavgiften har använts till kontroll, utvärdering, revision och vidareutveckling av biståndsprojekten. 

Angola

103,8 ton kläder och skor till ett värde av 2 595 000 kr har donerats till Angola för att omsättas till intäkter till följande 3 olika biståndsprojekt som drivs av ADPP Angola.

 

Vocational School Cabinda

Children’s School Huambo

ADPP Frontline Institute Angola

Sverige

Samarbetet mellan HUMANA Second Hand och Team Scandi, kallat ”Team Humana Jeans” genererade intäkter på 17 450 kr, vilka donerades till Ingen Människa Är Illegal.

heart.png

Donationer 2017

Malawi

Under 2017 valde HUMANA Sverige att donera totalt 600 000 kr fördelat mellan följande biståndsprojekt som drivs av DAPP Malawi:

Farmers Clubs Macadamia Nuts

Vocational School Mikolongwe

DAPP Teacher Training College Chilangoma

DAPP Teacher Training College Mzimba

Vidare donerades 71,8 ton kläder för att omsättas till intäkter till DAPP Malawis biståndsprojekt.

Angola

25,7 ton kläder donerades för att omsättas till intäkter till biståndsprojekt som drivs av ADPP Angola.

heart.png

Projekt

 
afrika.png

DAPP Malawi

DAPP Malawi står för Development Aid from People to People Malawi och är en av de 30 organisationer som tillhör nätverket Humana People to People. DAPP Malawi verkar för långsiktig social och ekonomisk utveckling och har bedrivit projekt i Malawi sedan 1995. Projekten finansieras genom försäljning av second hand och bidrag från Government of Malawi, UNICEF, UNFPA, World Food Programme, World Bank, Roger Federer Foundation med flera.

 

DAPP Malawi fokuserar på utveckling inom följande områden:

 

  • Att utöka möjligheterna till kvalitativ utbildning

  • Att säkerställa tillgången på föda samt ekonomisk tillväxt hos småskaliga jordbrukare

  • Att förbättra barns levnadsförhållanden

  • Att bekämpa HIV och AIDS, Tuberkulos och undernäring

 

Några av de projekt som drivs av DAPP Malawi:

 

The Macadamia Value Chain Enhancement Project

Malawi är en stor producent av macadamianötter där småskaliga lantbrukare står för endast 1% av produktionen. Projektet tjänar till att öka småskaliga lantbrukares medverkan i produktionen genom att tillhandahålla bra planteringsmaterial, ökad kunskap om produktionsteknik samt ökad tillgång till marknaden och ökad kunskap om den. Genom projektet får 3000 småskaliga lantbrukare möjlighet att vardera plantera 100 stycken macadamianötträd på 0,4 hektar mark i Thyolo respektive Mzimba. Genom utbildning via Farmers Clubs och Vocational School Mikolongwe får de kompetens och kunskap om produktionen. De får tillgång till att arbeta med lämpliga hjälpmedel och planteringsmaterial samt ges tillförlitlig tillgång till rättvisa marknadspriser. Därigenom kan de förbättra sin årliga inkomst och öka möjligheterna till självförsörjning.

Projektet förväntas ha en livscykel på 7 år, finansieras med stöd från Hollands regering och är förutom de 3000 lokala lantbrukarna och DAPP Malawi även ett samarbete med Intersnack och Sable Farming Ltd.

Vocational School Mikolongwe

Vocational School Mikolongwe startades 1997 och är ett projekt som går ut på att motverka fattigdom genom utbildning. Unga kvinnor och män utrustas med teknisk och yrkesmässig kompetens och kunskap, så att de kunna säkra anställning eller bli självförsörjande genom att starta egna mindre företag. De utbildningar som erbjuds på skolan är anpassade efter vad som efterfrågas på arbetsmarknaden i Malawi. Exempel på utbildningar är skräddare, frisör, rörmokare, murare med flera.

 

För mer information om DAPP Malawi och projekten: www.dapp-malawi.org

2019

DAPP Malawi

Progress Report

2018

DAPP Malawi

Annual Report 

2017

End of Year

Chilangoma TTC Report

2017

End of Year
FC Macadamia Nuts Project

2017

End of Year

Mikolongwe VocationalSchool Report

2017

End of Year

Mzimba TTC Project Report

2017
DAPP Malawi
Progress Report

DAPP Zimbabwe

DAPP Zimbabwe står för Development Aid from People to People Zimbabwe, och är en av de organisationer som tillhör nätverket HUMANA People to People. Efter att Zimbabwe blivit självständigt 1980 var organisationen involverad i kortsiktiga projekt som behövdes i skapandet av landets framtid. Det handlade till exempel om att bygga skolor, kliniker och att bilda jordbrukskooperativ. Sådana projekt genomfördes över hela Zimbabwe och gav insikter och erfarenheter som lade grunden till det långsiktiga utvecklingsarbete som av organisationen bedrivits i Zimbabwe sedan 1985. 

 

Några av de projekt som drivs av DAPP Zimbabwe:

Ponesai Vanhu Technical College 

Projektet innebär yrkesutbildning för ungdomar. Syftet med projektet är att utrusta ungdomar med tillräckliga yrkeskunskaper och kompetens för att de ska kunna säkra sin försörjning, förbättra sina liv och därigenom bidra till att stärka den lokala och nationella utvecklingen.

 

Farmers Clubs Masvingo Rural 

Projektets syfte är att genom att lära ut och införliva klimatsmarta jordbrukstekniker bidra till att öka beredskapen hos lokala jordbrukare mot klimatförändringar, samtidigt som miljön på landsbygden i Masvingo skyddas. Projektet involverar 4 så kallade Farmers Clubs som vardera engagerar 250 jordbrukare.

TC - TB Makoni 

Projektets syfte är att genom att ta itu med stigma och diskriminering, minska den belastning det innebär att vara drabbad av HIV och TB.  Detta sker b la genom att man arbetar med att öka medvetenheten om sjukdomarna och genom förbättring av befintliga tjänster för diagnos och behandling. Vidare mål med projektet är att minska antalet smittade och att tillhandahålla behandling, vård och stöd till HIV / TB-infekterade personer och deras familjer.  

 

För mer information om DAPP Zimbabwe och projekten: www.dapp-zimbabwe.org

2017

DAPP Zimbabwe

Annual Report

ADPP Angola

Ajuda de Desenvolvimento de Povo para Povo Angola (ADPP Angola) är en av de 30 organisationer som tillhör nätverket Humana People to People. ADPP Angola driver 48 projekt i 17 av Angolas 18 provinser. Projekten finansieras genom försäljning av second hand och ekonomiskt stöd från nationella och lokala myndigheter, privata företag, FN, andra internationella organisationer och utomeuropeiska regeringar.

 

Projekten är inriktade på långsiktig utveckling inom utbildning, hälsa och samhällsutveckling; de innefattar skolgång för både barn och vuxna, hälsorelaterade aktiviteter inom vatten, sanitet och hygien, samhälls- och miljörelaterad hälsa, HIV/AIDS-bekämpning, jordbruksutveckling samt levnadsförhållanden.

 

Alla ADPP Angolas projekt genomgår en årlig extern revision, som utförs av Ernst and Young.

 

Några av de projekt som drivs av ADPP Angola:

 

Farmers Clubs

Det här projektet är ett sätt att organisera småskaliga lantbrukare i landsbygdsområden för att förbättra tillgången på föda, motverka fattigdom och främja landsbygdsutveckling. Lantbrukare organiseras i vad som kallas Farmers Clubs eller på svenska ”bondeklubbar” i grupper om 50 personer. Varje klubb väljer sin egen kommitté för att leda arbetet. Klubbmedlemmarna utbildas i kostnadseffektiva och produktionsförbättrande metoder. De ges tillgång till tekniska hjälpmedel och grundläggande utbildning i företagande och entreprenörskap. Fokus ligger på att förbättra befintliga odlingsmetoder, öka variationen av grödor, öka produktiviteten samt att arbeta miljövänligt. Utbildningsformen är praktiska lektioner och "learning by doing".

 

Konceptet för projektet Farmers Clubs går i linje med Angolas regerings nationella utvecklingsstrategi. Dvs främjande av ökad och varierad jordbruksproduktion, säkerställa tillgången till föda och en förbättring av landsbygdsekonomin.

 

Community Health Agents

Sedan 2006 har ADPP Angola bedrivit ett systematiskt arbete för samhällshälsa på lokal nivå. Människor från lokalbefolkningen rekryteras, utbildas och organiseras för att sedan genom upprepade hembesök verka för förebyggande hälsovård och främja användning av befintliga hälsotjänster. Initialt gick dessa projekt under namnet TCE (Total Control of Epidemic) och var fokuserade på att bekämpa HIV/AIDS. Sedan 2010 har emellertid ADPP Angola utvecklat konceptet till en projektmodell som kallas Community Health Agents och innefattar många fler hälsorelaterade områden, exempelvis sexuell och reproduktiv hälsa, malaria, mödravård, barnhälsa och näringslära. Principen är dock den samma; människor från lokalbefolkningen rekryteras och utbildas till att bli Community Health Agents eller på svenska ”hälsoagenter”.

 

Hälsoagenternas arbete består dels av att ge lokalbefolkningen information och stöd för att förändra beteendemönster när det kommer till hälsofrågor och dels av att fungera som en typ av länk mellan sjukvården och lokalbefolkningen. ”Hälsoagenterna” ansvarar för ca 100 familjer vardera och gör hos dessa upprepade hembesök. Familjerna får på så sätt individuellt utformad hjälp och stöd.

 

För mer information om ADPP Angola och projekten: www.adpp-angola.org

2017

ADPP Angola

Annual Report