Yttrande över ”Ett producentansvar för textil – en del av den cirkulära ekonomin”

(SOU 2020:72)

Humana People to People Sverige och Miljö- & Biståndsföreningen Humana Sverige, vanligen benämnt Humana Sverige är två partipolitiskt och religiöst obundna ideella föreningar som bedriver klädinsamling och secondhandförsäljning i Sverige för att skapa en bättre miljö och för att stödja utvecklingsprojekt i utvecklingsländer. Humana Sverige är medlem i ”The federation for Associations connected to the International Humana People to People Movement” som idag är en av de ledande aktörerna på europeisk nivå avseende hantering av Second hand kläder och en aktör som bedriver en mängd utvecklingsprojekt i Asien, Afrika och Latinamerika. Över 13 miljoner människor involveras årligen i denna verksamhet.

Kommentarer till utredningen Ett producentansvar för textilier (SOU 2020:72)

 

Humana Sverige anser att utredningen är noggrant och ambitiöst genomförd, vi ställer oss också bakom huvuddragen i utredningen men har några kommentarer av generell art.

 

Som en ideell aktör tycker vi dessa punkter är av särskild vikt:

 

  • Målet är att uppfylla intentionerna i avfallshierarkin.

  • Textilier skall samlas in separat för återanvändning respektive textilavfall.

  • Den del av textilinsamlingen som gäller återanvändning skall bevaras som den fungerar idag via ideella aktörer.  

 

Humana Sverige ser dock några risker med utredningens förslag vilket kommenteras nedan.

 

Cirkulär ekonomi i ett globalt perspektiv?

Dagens textilflöde ser i grova drag ut som följer. Varan tillverkas i Asien, fraktas till Sverige, används av förstagångsköparen, skänks (i bästa fall) till ideella aktörer, en mindre del second handtextilier säljs i Sverige en mindre del blir textilavfall men majoriteten exporteras till andra delar av världen där varan får ökad livslängd. Häri består miljönyttan.

 

Utöver miljönyttan ger detta dessutom en mängd människor möjlighet att få tillgång till kläder, denna ordning skapar också en mängd arbetsplatser och stimulerar utveckling i mindre utvecklade ekonomier. Denna sociala aspekt påpekas i utredningen och ligger väl i linje med en intentionerna i en cirkulär ekonomi.

 

Utredningens förslag om hur textilavfallet skall hanteras anser vi också uppfyller kraven för att uppnå en cirkulär ekonomi.

 

Dock har Humana Sverige svårt att i utredningen finna incitament för den del av kedjan där det största miljöproblemet ligger, hos producenterna, att ändra sina produktionsmetoder i en för miljön fördelaktig riktning. Ur denna centrala aspekt anser vi inte att målet för en cirkulär ekonomi riktigt uppfylls.

Återvinning och återanvändning, risk för konkurrens?

I utredningen skiljs mellan secondhandtextilier och textilavfall. Secondhandtextilierna föreslås få fortsätta att samlas in under nuvarande former och för textilavfallet skall nya tillståndspliktiga aktörer och insamlingssystem upprättas.

 

Humana Sverige ser dock några problem med detta.

 

För det första framgår det inte klart vad eller vem som avgör vad som är avfall och vad som kan återanvändas. Detta riskerar att leda till en konkurrenssituation där den ena parten, den tillståndspliktiga avfallshanteraren, subsidierad av producenterna, får ett incitament att hitta en så stor mängd textilier som möjligt i den totala klädmängden eftersom det är så den finansieras. Den andra partens intresse, den ideella aktören, är att fånga upp en så stor andel återanvändbara kläder som möjligt av den totala mängden textilier eftersom det är så den finansierar sin verksamhet.

 

Intentionerna i avfallshierarkin hotas därmed då en part har ett incitament att föra en så stor mängd textilier som möjligt uppåt i avfallshierarkin medan den andra parten har ett incitament att föra mängden textilier nedåt i hierarkin. Förvisso nämner rapporten att mängden textil som blir avfall förväntas minska då det finns ett ekonomiskt incitament från producenterna att hålla ner avfallsmängden då detta påverkar ersättningens storlek. För att minimera denna konfliktrisk önskar Humana Sverige tydligare riktlinjer och tydliga krav så att avfallshierarkins intentioner verkligen uppfylls.

Information för förändrat beteende hos allmänheten

I utredningen om producentansvar diskuteras behovet av information för att uppnå de mål som eftersträvas. Humana Sverige instämmer i att det kommer krävas omfattande informationskampanjer för allmänheten där man dels informerar om att producentansvar på textilier införs men framför allt att det är skillnad på textilavfall och textilier för återanvändning så att vi inte hamnar i en situation där en alltför stor andel textilavfall hamnar hos de ideella aktörerna och en alltför stor andel textilier med potential för förlängd livslängd hamnar i den tillståndshavande insamlingen för textilavfall. Det nya systemets effektivitet måste bygga på att konsumenten får så bra förutsättningar som möjligt att från börja sortera rätt. För att uppnå detta bör finansieringsfrågan avseende information utredas grundligare.

 

Humana Sverige finner i övrigt att utredningens överväganden, slutsatser och förslag är grundligt ventilerade och genomförbara och finner därmed ingen anledning att kommentera utredningen ytterligare.

 

 

Trond Narvestad

Ordförande

Humana People to People