Våra utvecklingsprojekt

2022

Zimbabwe

Frontline Institute

 

Frontline Institute är ett permanent projekt med syfte är att utbilda människor som vill arbeta för mänskliga rättigheter. Personal till HUMANA People to Peoples utvecklingsarbete rekryteras från befolkningen där projekten drivs, eftersom de har en särskild förståelse för de lokala förutsättningarna. Särskilt engagerade personer bland personalen utbildas i sin tur vid Frontline Institute. Studenterna kommer från och verkar i södra, centrala och västra Afrika, Asien och Latinamerika.

 

Målet med projektet är att ge studenterna verktyg för att kunna bidra till förändring, bana väg för fler projekt och utvecklingsområden.

 

255 personer kommer att utbildas vid Frontline Institute under 2022.

Farmers Clubs Mutasa

 

Över 60 % av Zimbabwes befolkning är jordbrukare med begränsade försörjningsmöjligheter.

 

Klimatförändringarnas effekter blir allt svårare i Zimbabwe. Distriktet Mutasa har under kort tid drabbats hårt av cyklonerna Idai och Chalene vilket har haft svåra konsekvenser för grödor, boskap och miljö. Detta tillsammans med ökad population av människor och boskap hotar biologisk mångfald och tillgången till föda. Odling av frukt och grönsaker är säsongsbetonad vilket betyder att det antingen är mycket eller brist. Utöver det så är det brant terräng i området vilket begränsar möjligheterna för åkrar och boskap.

 

Projektkonceptet Farmers Clubs drivs i 14 länder och engagerar 85 000 bönder. Det går ut på att organisera och utbilda bönder i hållbar produktion, jordbruksmetoder och effektivare tekniker, men även i företagande och entreprenörskap. Syftet är att förbättra motståndskraften mot klimatförändringar och att på lång sikt öka livsmedelsäkerheten.

 

Något förenklat handlar det om att omskola bönder i att anpassa arbetssätt efter de lokala förutsättningarna. I Mutasa innebär det till exempel att deltagarna utbildas i att dra nytta av och anpassa jordbruket till att det i Mutasa finns bra tillgång till vattenflöden och att skapa symbios mellan vattenflöden, odling och djurhållning

 

750 bönder kommer att delta i projektet i Mutasa under 2022.

Hope Bindura

 

Zimbabwe har den högsta utbredningen av HIV i södra Afrika; 1,4 miljoner människor bär på HIV.

 

Samhället i Binduradistriktet påverkas av olika faktorer som leder till riskfyllda beteendemönster. Religiösa övertygelser och seder har stort inflytande. Patriarkala strukturer gör att sexhandel och barnäktenskap är vanligt. Det finns en skeptisk inställning till konventionell medicin.

 

Projektet Hope Bindura har 3 fokusområden: Hälsovård, uppsökande arbete och opionionsbildning.

 

Syftet är att bidra till beteendeförändringar, bekämpa spridning av sjukdomar och skapa efterfrågan på hälsovård. Projektets mål för 2022 är att nå 32 000 människor med information genom uppsökande arbete, samla 25 000 människor för testning och rådgivning, etablera 272 stödgrupper för behandlingsföljsamhet och att dela ut 162 000 kondomer via 150 outlets. 

Angola

Polytechnic school Huambo

 

Ca 70 % av barn i Angola slutför lågstadieutbildning, men bara omkring 40 % går vidare till högre utbildning än så. Angola har hög arbetslöshet och det finns ett behov av att öka tillgången till utbildning för att höja den socioekonomiska utvecklingen.

 

HUMANA People to People driver i dagsläget åtta skolor i Angola med högstadieutbildning i kombination med yrkesämnen. Utbildningen är framtagen i samarbete med utbildningsministeriet i Angola, men skolorna är inte inkluderade i statsbudgeten på grund av att landet varit i ekonomisk kris sedan 2014. Driftskostnader finansieras därför till stor del av HUMANA People to People och andra samarbetspartners. HUMANA People to People har skrivit avtal med utbildningsministeriet om att starta totalt 36 skolor i Angola. När skolorna är etablerade kommer de att ha en årlig kapacitet för sammanlagt 11 130 elever

 

En av de befintliga skolorna är Polytechnic school Huambo som erbjuder akademisk utbildning i kombination med yrkeskurser inom miljövetenskap och information & media. Syftet är att öka tillgången till utbildning för att bidra till att höja bildningsnivån och den socioekonomiska utvecklingen. Utbildningen är treårig akademisk utbildning i kombination med yrkesämnen anpassade efter lokala arbetsmarknaden.

 

Via de två yrkeskurser som ges får eleverna som studerar miljövetenskap kunskaper om global uppvärmning, klimatförändringar, förnybara energikällor och hållbar produktion av energi. Elever som studerar information & media utbildas i kommunikation och undersökande journalistik.

 

194 elever utbildas på Polytechnic school Huambo under 2022 varav 20 tar examen i juli/augusti.

Malawi

Dapp Teacher Training College Dowa

 

Malawi och Dowadistriktet har lågt antal kvalificerade grundskolelärare på landsbygden. I snitt går det en lärare per 74 barn och ett stort antal barn hoppar dessutom av skolan. Det behövs därför fler lärare och olika insatser för att motivera barn att stanna i skolan. 

 

Projektet bidrar till FNs globala mål nr 4 – god utbildning för alla och syftar till att utbilda grundskolelärare till landsbygden i Malawi. Lärarstudenterna får gedigen lärarutbildning och verktyg i hur de kan bidra till lokal samhällsutveckling. De deltar i olika samhällsaktiviteter som bidrar till social och ekonomisk hållbarhet.

 

Skolan kommer att ha 297 lärarstudenter under 2022, 177 av dem kommer under året att nå ut till 9000 barn genom praktik på 19 olika skolor i Dowa.

Dapp Lon 2 Project

 

10 miljoner människor insjuknar och 1,5 miljoner dör av tuberkulos varje år. 99% av TBC-relaterade dödsfall sker i låginkomstländer. Epidemin förvärras av saminfektion och att läkemedelsresistent TBC ökar. Malawi har en saminfektionsfrekvens på 47 % och klassificeras av WHO som ett land som är högt belastat av saminfektion. Insatser mot spridning av TBC måste skalas upp för att målen för FN:s högnivåmöte (UNHLM) och Malawis nationella tuberkulosprogram ska kunna nås. Detta särskilt på grund av att covid19 medfört att färre fall av smittade har kunnat identifieras.

 

Projektet startade i juni 2021. Syftet är att begränsa spridningen av tuberkulos genom att öka kapaciteten att identifiera aktiva fall, förbättra diagnostisk kapacitet och kvalitet. Projektet kommer att arbeta med att underbygga behandlingsföljsamhet med särskilt fokus på barn i distrikten Mulanje, Machinga and Mangochi. Projektet har som mål att screena minst 124 658 personer, hänvisa 12 466 personer för testning och identifiera ytterligare 1 133 fall av tuberkulos.