Vårt nätverk

Humana People to People

Nätverket Humana People to People består av 30 ideella organisationer som är juridiskt och ekonomiskt fristående från varandra och verkar i Afrika, Asien, Europa, Nord - och Sydamerika. Nätverket driver hållbara, långsiktiga utvecklingsprojekt som bygger på samarbete och utformas tillsammans med lokalbefolkningar. De syftar till att göra det möjligt för individer och samhällen att bygga upp en bättre tillvaro och framtid.

 

En del av medlemmarna i nätverket, som till exempel Miljö- och Biståndsföreningen Humana Sverige, arbetar främst med insamling och försäljning av begagnade kläder och textilier med fokus på miljövård samtidigt som ett överskott genereras, medan andra av nätverkets medlemmar arbetar direkt med biståndsprojekten. Gemensamt för oss alla är ändamålet och att vi alla arbetar enligt samma etiska riktlinjer

 

Nätverkets strategier för utveckling går i linje med FNs globala mål och agenda 2030, som fungerar som en övergripande referenspunkt för alla aktiviteter som genomförs. Till grund för Humana People to Peoples utvecklingsarbete ligger åtagandet att ta itu med några av världens stora humanitära, sociala och miljömässiga utmaningar. Utvecklingsprojekten drivs förutom med berörda samhällen och individer, i samarbete med regeringar, nationella och lokala myndigheter, privata företag, FN, UNICEF m. fl.

hsv_karta_black.png

Länder vars främsta verksamhet är kläder.

Länder vars främsta verksamhet är bistånd.