top of page

HUMANA
People to People

Den första HUMANA People to People-organisationen startades i Danmark 1977 för att stödja kampen mot Apartheid. Organisationer i fler länder bildades och slog sig samman till ett samarbetande nätverk.

 

Federationen HUMANA People to People grundades officiellt 1996, har huvudkontor i Zimbabwe och består idag av ett globalt nätverk av 29 ekonomiskt och juridiskt oberoende organisationer. Alla organisationer arbetar enligt samma etiska riktlinjer och har samma mål; att bidra till social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. FNs globala mål för hållbar utveckling/agenda 2030 ligger till grund för allt arbete inom nätverket.

 

HUMANA People to People driver humanitära och hållbara utvecklingsprojekt som bidrar till ekonomiska och sociala framsteg, ökad tillväxt, sysselsättning och stärkt miljöskydd. Projektkoncepten är långsiktiga, utformas tillsammans med lokalbefolkningar och engagerar samhällen. Fokusområden är hållbart jordbruk & miljö, samhällsutveckling, hälsa och utbildning.

 

Nätverkets arbete innefattar förutom utvecklingsprojekt, second hand-verksamheter som klädinsamling, sorteringscentraler, butiker och grossistförsäljning. Överskottet som second hand-verksamheterna genererar globalt bidrar till att finansiera utvecklingsprojekten. Utvecklingsprojekten drivs förutom med berörda samhällen och individer, i samarbete med regeringar, nationella och lokala myndigheter, privata företag, FN, UNICEF m. fl.

Organisationer

Nätverket HUMANA People to People består av 29 ideella organisationer som är juridiskt och ekonomiskt fristående från varandra.

Etiska riktlinjer

Alla organisationer i nätverket HUMANA People to People arbetar efter samma etiska riktlinjer, så även HUMANA Sverige.

bottom of page