Bistånds- och miljöarbete

För att uppnå ändamålet arbetar Humana People to People strategiskt med bistånds- och miljöarbete inom följande områden:

Lantbruk och miljö

 • Förbättra småskaliga lantbrukares produktionskapacitet genom att introducera hållbara och miljövänliga jordbruksmetoder

 • Organisera småskaliga lantbrukare så att de kan dela kunskaper och hämta stöd från varandra, gruppen, lokala samhällen och andra.

 • Finnas där och bedriva ett nära samarbete med lantbrukarna genom introduktionsprocessen av jordbruksmetoderna så att de kan anpassa sig till klimatförändringarnas effekter. 

 • Minska koldioxidutsläppen genom att samla in och återanvända begagnade kläder i Europa och Afrika och därmed generera finansiering av biståndsprojekt samt skapa arbetstillfällen.

Samhällsutveckling

 • Skapa bättre förutsättningar för barns överlevnad genom att på lokal nivå engagera familjer, samhällen och viktiga lokala institutioner.

 • Stärka lokala samhällen genom att organisera strukturer som bygger på gemenskap/samhälle/solidaritet och tillsammans med människorna som berörs arbeta för hållbar och långsiktig utveckling.

 • Bygga upp samhällskapaciteten på lokal nivå genom att utveckla individuella färdigheter och stärka den sociala sammanhållningen och därigenom uppmuntra till samarbete och kollektiva lösningar till gemensamma utmaningar. 

Hälsa

 • Bekämpa spridning av sjukdomar, HIV, AIDS, tuberkulos, malaria och andra livshotande epidemier genom att öka beredskapen på lokal nivå.

 • Bidra till att människor antar bättre hälsopraxis genom att utrusta dem med mer kunskap, så att de bättre kan kontrollera sin egen hälsa och på så sätt direkt bidra till att rädda sina egna och andras liv.

 • Bekämpa undernäring hos gravida, ammande mödrar och barn. 

Utbildning

 • Utbilda lärare och förbättra skolors standard för att öka tillgängligheten till kvalitativ utbildning.

 • Tillhandahålla kompetensutveckling för ungdomar genom yrkesutbildning så att deras deltagande i den nationella utvecklingen stärks.

 • Öka utbildningsnivån genom att ge barn som är marginaliserade och lever under svåra förhållanden, tillgång till utbildning och lärande. 

 • Verka för kontinuerlig mänsklig utveckling genom att bistå med initiativ som stödjer ett livslångt lärande.